ชุมนุม งานไม้
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22857 เด็กหญิงวีณา ศิริเลิศ ม.1/4
2 22409 เด็กหญิงมณิสรา แก่นแก้ว ม.2/6
3 22411 เด็กหญิงศศิวิมล เฉลียว ม.2/6
4 22458 เด็กชายกฤษณะ ทสะภาค ม.2/8
5 22470 เด็กชายภัทรดนัย ร่วมทอง ม.2/8
6 22476 เด็กชายอชิตพล เศษฐะ ม.2/8
7 21663 เด็กชายจิรวัฒน์ อยู่งาม ม.3/2
8 21665 เด็กชายปรินทร จันทร์ยัง ม.3/2
9 21670 เด็กชายอนนท์ธิพัทธิ์ สุระดม ม.3/2
10 21672 เด็กชายเอกวุฒิ แก้วเกษ ม.3/2
11 21749 เด็กชายณฐพล ดิษฐเจริญ ม.3/4
12 21754 เด็กชายธนพล กำพล ม.3/4
13 21755 เด็กชายนรินทร์ ดอกชะเอม ม.3/4
14 21761 เด็กชายภานุวัฒน์ กุดแยง ม.3/4
15 21915 เด็กชายพิสิทธิ์ พุทธกิจ ม.3/8
16 21978 เด็กชายเจนณรงค์ เกตกิจ ม.3/10
17 21986 เด็กชายธีรภัทร ไวกสิกรรม ม.3/10
18 21992 เด็กชายพิสุทธิ์ พุทธกิจ ม.3/10
19 21996 เด็กชายศิวกร เขตขุนทด ม.3/10
20 21998 เด็กชายสิรภัทร แรงสาริกิจ ม.3/10
21 22688 เด็กชายตนุภัทร ดอกดิน ม.3/10
22 22002 เด็กหญิงชญาดา ไหวกลับ ม.3/10
23 22013 เด็กหญิงวาสิตา หงษ์ทอง ม.3/10
24 20566 นายปฏิภาณ บรรจง ม.5/6
25 20685 นายภูริพัฒน์ อินทร์ใจดี ม.5/6