ชุมนุม เปตองเเละกรีฑา
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22727 เด็กชายกฤษฎา วีระพันธ์ ม.1/2
2 22734 เด็กชายพีรณัฐ เรืองพิจิตร ม.1/2
3 22735 เด็กชายรัศมิมัตญ์ รัศมี ม.1/2
4 22757 เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสภณศักดิ์ ม.1/2
5 22819 เด็กชายคฑ?า?วุฒ? หงษ์?พันธ์ ม.1/4
6 22827 เด็กชายณัฐวุฒิ เสลา ม.1/4
7 22831 เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ ม.1/4
8 22835 เด็กชายพิตรพิบูล ศรีจุดานุ ม.1/4
9 22836 เด็กชายมงคล สมัครเขตรการ ม.1/4
10 22839 เด็กชายระพีพัฒน์ แซ่ตั้ง ม.1/4
11 22841 เด็กชายวรรณเชษฐ์ สังกรม ม.1/4
12 22844 เด็กชายหฤษฎ์ นาคสิงห์ ม.1/4
13 22856 เด็กหญิงวันวิสา ชาวเพ็ชรดี ม.1/4
14 22858 เด็กหญิงสุชาวดี เกษม ม.1/4
15 22895 เด็กหญิงพรทิพา อุดมศรี ม.1/5
16 22897 เด็กหญิงพัชรพร พะลัง ม.1/5
17 22901 เด็กหญิงศศิชา ทุมมานาม ม.1/5
18 22905 เด็กหญิงอาทิติยา ปีนะกัง ม.1/5
19 22930 เด็กหญิงธนัชชา สถานชัย ม.1/6
20 22934 เด็กหญิงปุญญิสา บุญมี ม.1/6
21 22936 เด็กหญิงพรนัชชา กางกรณ์ ม.1/6
22 22940 เด็กหญิงภัชภิชา วัฒนเกษกรณ์ ม.1/6
23 22946 เด็กหญิงอนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ ม.1/6
24 23025 เด็กหญิงนภัสสร ฟักศรี ม.1/8
25 23039 เด็กหญิงอริสา วะรังสี ม.1/8
26 23085 เด็กชายรัตนากร กรงไกรราช ม.1/10
27 23087 เด็กชายศิลาชัย จันทร์อยู่ ม.1/10
28 23156 เด็กหญิงอรอุมา มณีฤทธิ์ ม.1/11
29 22318 เด็กชายศุภกฤต เบ็งทอง ม.2/4
30 22568 เด็กชายเจนณรงค์ โพธิดี ม.2/11
31 21664 เด็กชายณัฐนิติพงศ์ ขันวงศ์ ม.3/2
32 21746 เด็กชายกฤตเมธ ขยัน ม.3/4
33 21751 เด็กชายธนกฤต แก้วการไร่ ม.3/4
34 21752 เด็กชายธนโชติ แซ่แต้ ม.3/4
35 21753 เด็กชายธนดล ทวีวัฒน์ ม.3/4
36 21762 เด็กชายภูวนัย พรหมนิ่ม ม.3/4
37 21765 เด็กชายวชิรศักดิ์ จันทพันธ์ ม.3/4
38 21825 เด็กชายกฤตยชญ์ ขยัน ม.3/6
39 21827 เด็กชายจีรพันธ์ จงเกษกรณ์ ม.3/6
40 21835 เด็กชายสิทธิกร ศรีพงษ์สุทธิ์ ม.3/6
41 21924 เด็กหญิงกรรณิการ์ พะยิ้ม ม.3/8
42 21944 เด็กหญิงสุชานันท์ สดุดี ม.3/8
43 20736 นางสาวจิราภรณ์ ลิลา ม.5/1
44 20906 นายจักรพงษ์ ฤทธิ์เสือ ม.5/10
45 20094 นางสาวภัทรวดี ศรีเดช ม.6/3