ชุมนุม ลูกเสือกองพิเศษ
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22833 เด็กชายพงศธร รุททองจันทร์ ม.1/4
2 22912 เด็กชายนฤพล คงเขียว ม.1/6
3 22917 เด็กชายวริศ นิโรจน์ ม.1/6
4 21635 เด็กชายรัตนะ ราชเจริญ ม.3/1
5 21637 เด็กชายสรยุทธ สร้อยระย้า ม.3/1
6 21639 เด็กชายอนุชา จันทราศรี ม.3/1
7 21717 เด็กชายรมย์ธีรา ยิ้มพักตร์ ม.3/3
8 21718 เด็กชายรังสิมันตุ์ เหมะ ม.3/3
9 21747 เด็กชายจิรัฏฐ์ ชูทรัพย์ ม.3/4
10 21757 เด็กชายบัญญพนต์ ว่องเกษกิจ ม.3/4
11 21760 เด็กชายพีรพัฒน์ แสงวิชัย ม.3/4
12 21763 เด็กชายรัฐพล สอนจีน ม.3/4
13 21785 เด็กชายคภัสดี โพธิวัลย์ ม.3/5
14 21787 เด็กชายณัฐนนท์ ทวีทรัพย์นวกุล ม.3/5
15 21790 เด็กชายธนบดี มีอยู่ ม.3/5
16 21791 เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มศรี ม.3/5
17 21797 เด็กชายรชต วงศ์วรางค์ ม.3/5
18 21869 เด็กชายชนพัฒน์ บุญหนุน ม.3/7
19 21870 เด็กชายวัจนัตน์ หน่อคง ม.3/7
20 21873 เด็กชายนิติธร วังสีราช ม.3/7
21 21880 เด็กชายศุภวิชญ์ กางกร ม.3/7
22 21911 เด็กชายปฐมพงษ์ สุสุข ม.3/8
23 21914 เด็กชายพิชญุตม์ จุ้ยขาว ม.3/8
24 21918 เด็กชายรพีภัทร ใจเลิศ ม.3/8
25 21979 เด็กชายณัฐกร สาระอาภรณ์ ม.3/10
26 21987 เด็กชายธีรศักดิ์ ว่องกสิกรณ์ ม.3/10
27 21989 เด็กชายปุญญพัฒน์ สายทิพย์ ม.3/10
28 21993 เด็กชายพีรพัฒน์ วันนา ม.3/10
29 21999 เด็กชายอทิป ทองห่อ ม.3/10
30 22018 เด็กชายกิตตินัย วรรณวงษ์ ม.3/11
31 21131 นายวรวุฒิ ปานมุข ม.4/9
32 20852 นายวงศกร ปรีชา ม.5/6
33 20916 นายพีระพัฒน์ ประสาท ม.5/6