ชุมนุม ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22890 เด็กหญิงนันทิชา นิระโรค ม.1/5
2 22976 เด็กหญิงกัลยกร ถาวรสูตร ม.1/7
3 22978 เด็กหญิงกุล?ธรา? สมประสงค์? ม.1/7
4 22986 เด็กหญิงธมนพรรณ พรมนิ่ม ม.1/7
5 22322 เด็กหญิงชาลิสา พินัยลำ ม.2/4
6 22332 เด็กหญิงวิภาพร คำลี ม.2/4
7 22413 เด็กหญิงศุภิสรา เกตุวิริยกรรม ม.2/6
8 22431 เด็กหญิงจิราพร ต้นทุน ม.2/7
9 22432 เด็กหญิงชญานิศ แป้นน้อย ม.2/7
10 22453 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ครุธพันธ์ ม.2/7
11 21748 เด็กชายจิรายุ ทับทิมทัย ม.3/4
12 21773 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนธิ ม.3/4
13 21775 เด็กหญิงนัฐฐิรา นุชนารถ ม.3/4
14 21783 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เริงเขตรกรณ์ ม.3/4
15 21845 เด็กหญิงชลิดา เทียมจรรยา ม.3/6
16 21849 เด็กหญิงทัศนีย์ ชาสุดทะศรี ม.3/6
17 21852 เด็กหญิงธันยพร ขันวงศ์ ม.3/6
18 21861 เด็กหญิงแพรพิไล หอมมาลัย ม.3/6
19 21863 เด็กหญิงรัฐนันท์ ใจแสน ม.3/6
20 21865 เด็กหญิงโสภิตา บินเซส ม.3/6
21 22021 เด็กชายบวรลักษณ์ ลำดวน ม.3/11
22 22029 เด็กหญิงกวิลทิพย์ นาคสิงห์ ม.3/11
23 22030 เด็กหญิงกัญชพร โต้งดัง ม.3/11
24 22031 เด็กหญิงกัญญาภัค เหมะ ม.3/11
25 22032 เด็กหญิงจิราพัชร ขุนพิลึก ม.3/11
26 22034 เด็กหญิงชนันภรณ์ พิมพ์ขาว ม.3/11
27 22036 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา รัชฏาพิริยกรณ์ ม.3/11
28 22044 เด็กหญิงปาริฉัตร จีนตะกัน ม.3/11
29 22048 เด็กหญิงรสรินทร์ คำวาง ม.3/11
30 22055 เด็กหญิงอริสา พลพัฒน์ ม.3/11
31 20886 นางสาวขนิตฐา แข็งเขตร์ ม.5/5
32 20709 นางสาวศุภมาส แกว่นเขตวิทย์ ม.5/7
33 20926 นางสาวพิชชาภา สะธรรม ม.5/7
34 21523 นางสาวณฐพร จันทหอม ม.5/7
35 22643 นางสาวมัณฑนา บุญช่วย ม.5/7
36 20843 นายนันทพงศ์ กีตา ม.5/10
37 20577 นางสาวชุตินธร ลอยสงเคราะห์ ม.5/10
38 20772 นางสาวกาญจนา กลทิพย์ ม.5/10
39 20870 นางสาวศิริวรรณ น้อยพญา ม.5/10
40 20931 นางสาววริตา ทาคำสุข ม.5/10
41 22665 นางสาวพวงผกา นาบ้าน ม.5/10