ชุมนุม ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22937 เด็กหญิงพอเพียง สายสัมพันธ์ ม.1/6
2 22993 เด็กหญิงมินนิม มากมี ม.1/7
3 23008 เด็กชายธัญเทพ ประสิทธิ์ ม.1/8
4 23096 เด็กหญิงณัฐธิดา อรุณ ม.1/10
5 22199 เด็กหญิงกนกวรรณ บิณฑวิหค ม.2/1
6 22216 เด็กหญิงสุริษฎา มุทิตา ม.2/1
7 22299 เด็กชายคณธชาติ ทองคำดี ม.2/4
8 22338 เด็กชายจักรกฤษณ์ มีสิน ม.2/5
9 22340 เด็กชายเจมมี่ ใจการุณ ม.2/5
10 22343 เด็กชายธนชาติ เมธา ม.2/5
11 22351 เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนทอง ม.2/5
12 22352 เด็กชายวัชรสาร กลิ่นสาท ม.2/5
13 22355 เด็กชายศุภลักษณ์ โพธิมล ม.2/5
14 22357 เด็กชายอธิป ดาวเรือง ม.2/5
15 22461 เด็กชายกิตติกวิน บุญชู ม.2/8
16 22567 เด็กชายจตุภัทร์ สุขไพบูลย์ ม.2/11
17 22576 เด็กชายอดิศร หัถบูรณ์ ม.2/11
18 22581 เด็กหญิงญาณภัทร มธุรส ม.2/11
19 21724 เด็กหญิงกัญญาภัค ดีภา ม.3/3
20 21726 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ขันกสิกรณ์ ม.3/3
21 21743 เด็กหญิงอาริษา โพธิ์เปี่ยม ม.3/3
22 21894 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา กสิกรณ์ ม.3/7
23 21937 เด็กหญิงพิมพ์หทัย โสตฐิพันธ์ ม.3/8
24 22028 เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์เนย ม.3/11
25 21500 นางสาวสุปราณี คูณป้อง ม.4/5
26 21505 นางสาวไอย์ลดา รูปงาม ม.4/5
27 21490 นางสาวพัชรพร ประสาท ม.4/8
28 21231 นางสาววรรณพร ขุนศรี ม.4/9
29 21387 นางสาวเเพรวนภา โพธิพิทักษ์ ม.4/9
30 21491 นางสาวพิมพ์พิสา ทองนิโรจน์ ม.4/9
31 21495 นางสาววริศรา คงฉิม ม.4/9
32 23207 นางสาวกรรณิการ์ คงประเสริฐ ม.4/9
33 23208 นางสาวชนารดี กองยศ ม.4/9
34 23209 นางสาวณัฐณิชา พรมทา ม.4/9
35 23210 นางสาวดาราภรณ์ วิมุติ ม.4/9
36 20610 นางสาวฐิติวรดา บุญชู ม.5/10
37 20675 นายจักรพงษ์ ทองย้อย ม.5/11
38 20677 นายชโนทัย กูลการขาย ม.5/11
39 22671 นายอัษฎาวุธ สว่างตา ม.5/11
40 20608 นางสาวชลธิชา บุญวิเศษ ม.5/11
41 20624 นางสาววรรณษา โสวาที ม.5/11
42 20785 นางสาวภัทรจิรา เดชเดชา ม.5/11
43 20972 นางสาวลลิดา ลำเภา ม.5/11
44 22675 นางสาวชุตาภรณ์ ชมภูระย้า ม.5/11
45 22676 นางสาวทิชา แกล้วเขตรการ ม.5/11
46 22679 นางสาวปัทมาพร รักซื่อ ม.5/11
47 20090 นางสาวธนพร ทองคำดี ม.6/2
48 21604 นางสาวณฐนนท ขันธเวทย์ ม.6/2
49 22097 นายธเนศ สุวรรณคาม ม.6/8
50 20212 นางสาวเปรมยุดา บุญรอด ม.6/8
51 20214 นางสาวพวงผกา ฉัตรทอง ม.6/8
52 20440 นางสาวสุนิสา หมื่นศรีธิ ม.6/8
53 22100 นางสาวกัญญารัตน์ งอยแพง ม.6/8
54 20447 นายพงศกร อ่อนละออ ม.6/9
55 20122 นางสาวนันทิวา ศรีวรนันต์ ม.6/9
56 22115 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณคาม ม.6/9
57 22119 นางสาวพรชิตา อินทร์กันฑ์ ม.6/9
58 22123 นางสาวศิริมา สมวันดี ม.6/9
59 22125 นางสาวสุพรรษา ระลอก ม.6/9
60 20129 นางสาวภัทรภรณ์ สิงห์เวียง ม.6/10