ชุมนุม ส่งเสริมประชาธิปไตย
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22715 เด็กหญิงธิดาวัลย์ วิหก ม.1/1
2 22719 เด็กหญิงปวิชญาดา เพ็ญเขตรวิทย์ ม.1/1
3 22725 เด็กหญิงอภิญญา เขียวทอง ม.1/1
4 21086 นายธนพงษ์ มหันตรัตน์ ม.4/1
5 21333 นางสาวญาณิศา กุสุโมทย์ ม.4/1
6 21336 นางสาวดาราวรรณ พึ่งแก้ว ม.4/1
7 21341 นางสาวพรตวรรณ โนรี ม.4/1
8 23161 นางสาวแพรพิไล พนาพิทักษ์กูล ม.4/1
9 21242 นายทิวัตถ์ ทองฤทธิ์ ม.4/2
10 21357 นางสาวแสนสิริ คัดทะจันทร์ ม.4/3
11 21094 นายภาณุ หงษ์ประดับ ม.4/5
12 21417 นางสาวพรชนก น้อยกลัด ม.4/5
13 23179 นางสาวกชพร โสรดี ม.4/5
14 23181 นางสาวณภัทร บุญสาย ม.4/5
15 23183 นางสาวแทนขวัญ ลำปาง ม.4/5
16 23187 นางสาวปาริชาต เกตุเส็ง ม.4/5
17 23189 นางสาวรัตนวดี แรงสาริกิจ ม.4/5
18 23191 นางสาวสาวิทตรี กะละวิชัย ม.4/5
19 21318 นางสาวอารีรัตน์ นิลละภา ม.4/7
20 21386 นางสาวพิชญา เอี่ยมสอาด ม.4/7
21 21480 นางสาวขวัญศิริ โทนใหญ่ ม.4/7
22 21206 นายทรงพล อ่ำทุ่งพงษ์ ม.4/8
23 21255 นางสาวกนกพร ยิ้มพะ ม.4/8
24 21274 นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ ม.4/8
25 21292 นางสาวกันตยา ตรีเนตร ม.4/8
26 23203 นางสาววริศรา สังสุด ม.4/8
27 21486 นางสาวนฤภร เผ่าชวด ม.4/10
28 21317 นางสาวอัญชิษฐา คชดี ม.4/11
29 20929 นางสาวรวิปรียา มุระดา ม.5/10
30 20864 นางสาวปรียาพร ศรีเมือง ม.5/11
31 20868 นางสาวศิริรัตน์ อยู่สิงห์ ม.5/11