ชุมนุม เรียนรู้กับโลกออนไลน์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22737 เด็กชายสรวิศ ศรีงาม ม.1/2
2 22762 เด็กหญิงวริษา นาคเเก้ว ม.1/2
3 22766 เด็กหญิงสลีวัลย์ สุวรรณไพลัด ม.1/2
4 22817 เด็กชายกฤษณพงษ์ กลัดเฟื่อง ม.1/4
5 22822 เด็กชายชยางกูร แจ่มทรัพย์ไพศาล ม.1/4
6 23029 เด็กหญิงพลอยนภัตร สมรูป ม.1/8
7 23098 เด็กหญิงธิติกานต์ ชะเอม ม.1/10
8 23133 เด็กหญิงชมพูนุท ระบอบ ม.1/11
9 23139 เด็กหญิงธาริษา จันทรังษ์ ม.1/11
10 22282 เด็กหญิงนพภัสสร เทียมพิทักษ์ ม.2/3
11 22417 เด็กชายดิษพงฐ์ วงษ์สมบูรณ์ ม.2/7
12 22419 เด็กชายเถกิงศักดิ์ ขุนพิลึก ม.2/7
13 22429 เด็กชายสิรภพ ชวดเปีย ม.2/7
14 22487 เด็กหญิงพัชรพร เชื้ออิ่ม ม.2/8
15 22532 เด็กชายฐานิต ฤทธิ์สมจิตร์ ม.2/10
16 22540 เด็กชายนัทธพงศ์ ดุลยชาติ ม.2/10
17 22549 เด็กชายศิวัฒน์ วิเศษกุล ม.2/10
18 23219 เด็กชายตะวัน พานโคตร ม.2/11
19 22601 เด็กหญิงศศิกานต์ คำแสน ม.2/11
20 21689 เด็กหญิงปิยนุช ขุนพิลึก ม.3/2
21 21697 เด็กหญิงศศิธร คฤหปาน ม.3/2
22 21704 เด็กชายกีรติ ลิ้มอรุโณทัย ม.3/3
23 21705 เด็กชายจักรพงศ์ กุสุโมทย์ ม.3/3
24 21706 เด็กชายณัฐพล สงัด ม.3/3
25 21707 เด็กชายธนกฤต มุทิตา ม.3/3
26 21708 เด็กชายธนพนธ์ ไก่ลุ้ย ม.3/3
27 21709 เด็กชายธราเทพ บัวบาน ม.3/3
28 21712 เด็กชายพันธการ ไผ่บง ม.3/3
29 21714 เด็กชายพุฒิพงศ์ หุ่นธานี ม.3/3
30 21716 เด็กชายยศพัทธ์ พลูเพิ่ม ม.3/3
31 21735 เด็กหญิงพริมแพรพรรณ ชินพีระเสถียร ม.3/3
32 21739 เด็กหญิงศุภากร บุญจำเนียร ม.3/3
33 20941 นางสาวอุบลวรรณ บุญศรี ม.5/7
34 20110 นายพุฒิสรรค์ แท่งทอง ม.6/7
35 20200 นายศักรินทร์ รณหงษา ม.6/7
36 20264 นายเพิ่มทรัพย์ เชี่ยวธัญกรณ์ ม.6/7
37 22089 นายสมพร โบราญศรี ม.6/7
38 20276 นางสาวชุติมา รอดวิหค ม.6/7
39 20278 นางสาวณัฐธิดา สิทธิ ม.6/7
40 20369 นางสาววิชุดา ชินคำ ม.6/7