ชุมนุม Library สร้างสรรค์
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22772 เด็กชายเกษมสุขสันต์ เกษมทรัพย์ ม.1/3
2 22801 เด็กหญิงนฤมล ไทยขำ ม.1/3
3 22889 เด็กหญิงนันทรัตน์ คำกลึง ม.1/5
4 22893 เด็กหญิงปุณยภา วรรณภาค ม.1/5
5 22899 เด็กหญิงพิดารัตน์ รักษากลิ่น ม.1/5
6 22272 เด็กชายสรยุทธ อินทจร ม.2/3
7 22285 เด็กหญิงปลายฝน สีกาลี ม.2/3
8 22290 เด็กหญิงมิ่งมงคล ชะเกตุ ม.2/3
9 22304 เด็กชายณัฐรัชต์ ภีระจิ่ง ม.2/4
10 22331 เด็กหญิงภักตร์คนางค์ พิมมี ม.2/4
11 22415 เด็กหญิงสุธาสินี ขำสุวรรณ์ ม.2/6
12 22430 เด็กหญิงเขมจิรา กีตา ม.2/7
13 22436 เด็กหญิงนครไทย พรมประเกต ม.2/7
14 22437 เด็กหญิงนริชา อัมระนันท์ ม.2/7
15 22441 เด็กหญิงบุษยมาศ แก่นทอง ม.2/7
16 22442 เด็กหญิงเบญญาภา คลายน้อย ม.2/7
17 22446 เด็กหญิงพิมพ์พิศา รงค์ทอง ม.2/7
18 22447 เด็กหญิงพิรยา บุตรสิงห์ ม.2/7
19 22449 เด็กหญิงวรัทยา ถีระพงษ์ ม.2/7
20 22450 เด็กหญิงศศิณีนาฏ อ่อนศรี ม.2/7
21 22451 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรัณย์พร ม.2/7
22 22454 เด็กหญิงสุชญา สาระทิน ม.2/7
23 21452 นางสาวกมลทิพย์ ฟ้าแลบ ม.4/11
24 21453 นางสาวจิราภา ขามเทศ ม.4/11
25 21458 นางสาวปทุมพร สิทธิ ม.4/11
26 21461 นางสาวภาริตา ธนะสังข์ ม.4/11
27 20672 นางสาวอรวรา บัวทอง ม.5/2