ชุมนุม ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20228 นายพัทธพล สุโน ม.6/1
2 20311 นางสาวกนกวรรณ เปรมจิตร ม.6/1
3 20316 นางสาวฐิติยา หาญสาริกัน ม.6/1
4 20322 นางสาวนฤมล เหล่าแก้วก่อง ม.6/1
5 20333 นางสาวสุพิชชา แจ่มแสง ม.6/1
6 20152 นายมนัสนันท์ วชีระสูตร ม.6/2
7 20383 นายศิรวิทย์ บุษบงค์ ม.6/2
8 20384 นายศีลนาถ ประเสริฐน้อย ม.6/5