ชุมนุม ผูกผ้า
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 21314 นางสาวสุภาสินี พรรณรายณ์ ม.4/6
2 21303 นางสาวดลชนก จุ้ยดอนกลอย ม.4/7
3 21304 นางสาวทิพากร พิมพ์จันทร์ ม.4/7
4 21306 นางสาวปัทมพร ศรีจิรากุล ม.4/7
5 21313 นางสาวสุพิชญา กีตา ม.4/7
6 21455 นางสาวชาลิสา กลิ่นเกิด ม.4/7
7 23211 นางสาวภิญญดา เซี่ยงโหล ม.4/9
8 21464 นางสาวสุชานันท์ วันดี ม.4/11
9 20615 นางสาวนัฐสุดา บุญเกิดการ ม.5/8
10 20954 นางสาวกานท์ดา โพธิ์ศรี ม.5/8
11 20959 นางสาวดาราวรรณ ภู่เทศ ม.5/8
12 20628 นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมสถิตย์ ม.5/9
13 21602 นางสาวเจนจิรา อินเอม ม.5/9
14 20166 นางสาวดารณี มณีมัจฉา ม.6/3
15 20170 นางสาวบุญธิตา ขันกสิกรรม ม.6/3
16 20175 นางสาวภิญญดา แดงสิงห์ ม.6/3
17 20131 นางสาวรุ่งรุจี จุลพันธ์ ม.6/4
18 20162 นางสาวจุฑามาศ อินทะแสง ม.6/4
19 20169 นางสาวนัทธมน เกษศิลป์ ม.6/4
20 20236 นางสาวกัญญาณัฐ มณีเสวตร์ ม.6/4
21 20463 นางสาวดิษญา ภูคำศักดิ์ ม.6/4
22 22076 นายธัญพิสิษฐ์ พิมประสาร ม.6/5
23 20216 นางสาวรดา ภุมรินทร์ ม.6/5
24 20436 นางสาวพรหมพร แก้วเขื่อง ม.6/5
25 22138 นางสาวบุษกร อินสุ่ม ม.6/10