ชุมนุม แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 22984 เด็กหญิงต้นรัก มุธิตา ม.1/7
2 22988 เด็กหญิงปราณปรียา รัศมี ม.1/7
3 22321 เด็กหญิงจิรภัทร ธาดา ม.2/4
4 22334 เด็กหญิงสุชาดา บุญหนุน ม.2/4
5 22396 เด็กหญิงกันธิชา วาปี ม.2/6
6 22402 เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ วรรณศรี ม.2/6
7 22582 เด็กหญิงฐิติชญา ไชยคุณ ม.2/11
8 22584 เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลเอก ม.2/11
9 22587 เด็กหญิงนฤมล ม่วงกันกิจ ม.2/11
10 22588 เด็กหญิงนฤมล หินแก้ว ม.2/11
11 22589 เด็กหญิงบัณฑิตา เหลืองเลิศขจร ม.2/11
12 22590 เด็กหญิงเบญญาภา พลีสุ่มทอง ม.2/11
13 22592 เด็กหญิงปนัดดา กาญจนนท์ ม.2/11
14 22597 เด็กหญิงฟ้าใส เพ็ญสุข ม.2/11
15 21720 เด็กชายศุภกิจจ์ ทาเอื้อ ม.3/3
16 22017 เด็กชายกฤชเทพ แก้วผ่อง ม.3/11
17 22023 เด็กชายวีรภาพ บริวาท ม.3/11
18 22037 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับจีน ม.3/11
19 21198 นางสาวอรปรียา ดีจ้าย ม.4/2
20 21191 นางสาววรินทิรา พรมใจ ม.4/3
21 21178 นางสาวณัฐธิดา เสลา ม.4/4
22 21182 นางสาวพรนภัส จันทร์หนู ม.4/4
23 21184 นางสาวพันธิตา เอกนิคม ม.4/4
24 23177 นางสาวอัญธิดา เกิดลาภ ม.4/4
25 21194 นางสาวศิลินี เกษศิลป์ ม.4/8
26 21196 นางสาวสุพรรษา คันศร ม.4/8
27 21160 นายเฉลิมชัย ปากเกร็ด ม.4/9
28 21181 นางสาวปฏิมา ชูประเสริฐ ม.4/9
29 21186 นางสาวเพ็ญศิริ วงค์หิรัญ ม.4/9
30 21162 นายธเนศ แสนหลวง ม.4/11