ชุมนุม ศิลป์สร้างงาน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 20119 นางสาวธัญชนก สุวรรณวงศ์ ม.6/11
2 20126 นางสาวพิชญา ปัญญา ม.6/11
3 20133 นางสาววริศรา การะเกตุ ม.6/11
4 20254 นางสาวอโณทัย วงษ์สาริกิจ ม.6/11
5 22148 นางสาวแก้วนภา มั่นปาน ม.6/11
6 22152 นางสาวพัทธนันท์ ผลดก ม.6/11
7 22153 นางสาวมนัสนันท์ สุขนุ่น ม.6/11
8 22161 นางสาวสาธิกา สว่างศรี ม.6/11
9 22165 นางสาวสุธิดา มั่นคง ม.6/11