เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22697 เด็กชายชัยชนะ เกษไตรย์กุล 1/1 A-MATH
2 22698 เด็กชายปกป้อง นิลยี่เรือ 1/1 SUDOKU
3 22699 เด็กชายพัทธดนย์ สิงห์เวียง 1/1 A-MATH
4 22700 เด็กชายพีรัลวิชญ์ เสาวมาลย์ 1/1 A-MATH
5 22701 เด็กชายภคพล โลหะการก 1/1 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
6 22702 เด็กชายภูมินทร์ ประทุมแสง 1/1 หุ่นยนต์
7 22703 เด็กชายภูริณัฐ เพ็ชร์ประยูร 1/1 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
8 22704 เด็กชายอัมรินทร์ บุตรสิงห์ 1/1 A-MATH
9 22705 เด็กชายอัลแบร์ วราวุธ เซโอล่า 1/1 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
10 22706 เด็กหญิงกมลชนก อินทพาส 1/1 DIY.
11 22707 เด็กหญิงขวัญหทัย กันทัศน์ 1/1 เก็บศัพท์จากหนัง
12 22708 เด็กหญิงจิรัชญา ไพมุ้ย 1/1 เก็บศัพท์จากหนัง
13 22709 เด็กหญิงณัฐทิชา อุดมศรี 1/1 เก็บศัพท์จากหนัง
14 22710 เด็กหญิงณัฐวรา พันธุ์โย 1/1 DIY.
15 22711 เด็กหญิงณิชา พูลสุขเสริม 1/1 เก็บศัพท์จากหนัง
16 22712 เด็กหญิงทัชชกร วีระยุทธวัฒนะ 1/1 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
17 22713 เด็กหญิงธมนวรรณ เอี่ยมสอาด 1/1 เก็บศัพท์จากหนัง
18 22714 เด็กหญิงธัญชนก เจตกสิกิจ 1/1 SUDOKU
19 22715 เด็กหญิงธิดาวัลย์ วิหก 1/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
20 22716 เด็กหญิงปพิชญา กองศรี 1/1 SUDOKU
21 22717 เด็กหญิงปภัชญา พรศิรชัย 1/1 DIY.
22 22718 เด็กหญิงปลีณา ประเสริฐกุลศักดิ์ 1/1 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
23 22719 เด็กหญิงปวิชญาดา เพ็ญเขตรวิทย์ 1/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
24 22720 เด็กหญิงพัดชา เดิมภาระ 1/1 หนองฉางสังคีต
25 22721 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสาริกิจ 1/1 DIY.
26 22722 เด็กหญิงมาลีวรรณ โกสาแสง 1/1 SUDOKU
27 22723 เด็กหญิงวรพิชชา ไกรสิทธิพาณิชย์ 1/1 DIY.
28 22724 เด็กหญิงหทัยภัทร พึ่งแก้ว 1/1 DIY.
29 22725 เด็กหญิงอภิญญา เขียวทอง 1/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
30 22726 เด็กหญิงอาริตา โกวิน 1/1 DIY.