เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/11
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 23113 เด็กชายคณิศร เอมสรรค์ 1/11 Crossword
2 23115 เด็กชายณัฐภัทร ดีมาก 1/11 A-MATH
3 23116 เด็กชายธนาดุล ทวีวัฒน์ 1/11 ท่องโลกอาเซียน
4 23117 เด็กชายธีรภัทร สอนศิริ 1/11 คหกรรม
5 23118 เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วมัน 1/11 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
6 23119 เด็กชายประสิทธิ์พร ยงเขตรกิจ 1/11 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
7 23120 เด็กชายปริญญา แยบเขตรการณ์ 1/11 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
8 23121 เด็กชายปาณชัย ศรีสมเภา 1/11 A-MATH
9 23122 เด็กชายภาคิณฐ หัสแดง 1/11 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
10 23123 เด็กชายศตายุ อินใหญ่ 1/11 A-MATH
11 23124 เด็กชายศุภกฤต แจ่ม?สว่าง? 1/11 ท่องโลกอาเซียน
12 23125 เด็กหญิงกชมน โพธิ์แก้ว 1/11 คหกรรม
13 23126 เด็กหญิงกฤติยา พันธุ์ยี่ 1/11 นานาพับ
14 23127 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ สุขสุวรรณ์ 1/11 นานาพับ
15 23128 เด็กหญิงกุลจิรา นาคทอง 1/11 นานาพับ
16 23129 เด็กหญิงเกศรินทร์ วรรณา 1/11 IoT เพื่อการเรียนรู้
17 23130 เด็กหญิงขวัญจิรา ศุภเกษี 1/11 นานาพับ
18 23131 เด็กหญิงจารุวรรณ์ บุตรดี 1/11 คิดเลขเร็ว
19 23132 เด็กหญิงฉัตรธิดา เวชพราม 1/11 นานาพับ
20 23133 เด็กหญิงชมพูนุท ระบอบ 1/11 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
21 23134 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอี่ยมจิตคำ 1/11 นานาพับ
22 23135 เด็กหญิงฐิติวรดา บัวเถื่อน 1/11 A-MATH
23 23137 เด็กหญิงณัฐณิชา ทาคำสุข 1/11 A-MATH
24 23138 เด็กหญิงธันจิรา ม่วงภู่ 1/11 นานาพับ
25 23139 เด็กหญิงธาริษา จันทรังษ์ 1/11 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
26 23140 เด็กหญิงนวรัตน์ ภูเหม็น 1/11 นานาพับ
27 23141 เด็กหญิงน้ำอิง ฉลาดธัญญกิจ 1/11 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
28 23142 เด็กหญิงพรไพลิน โพธิ์ศรี 1/11 นานาพับ
29 23143 เด็กหญิงภัทรวดี ปานเจริญ 1/11 คิดเลขเร็ว
30 23144 เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธรรมโชติ 1/11 นานาพับ
31 23145 เด็กหญิงภัทราภรณ์ กระจิว 1/11 สื่อกระดาษสีสวย
32 23146 เด็กหญิงมติมนต์ นาคสิงห์ 1/11 นานาพับ
33 23147 เด็กหญิงเมทิณี อินทอง 1/11 ท่องโลกอาเซียน
34 23148 เด็กหญิงวรรณภา เรืองพิจิตร 1/11 นานาพับ
35 23149 เด็กหญิงวรรณรัตน์ ธุหา 1/11 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
36 23150 เด็กหญิงวิมลนันท์ นพรัตน์ 1/11 นานาพับ
37 23151 เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำสมจิตร 1/11 SUDOKU
38 23152 เด็กหญิงศศิประภา ชูศรี 1/11 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
39 23153 เด็กหญิงสุพิชชา โพธิ์เงิน 1/11 นานาพับ
40 23154 เด็กหญิงสุภัสสรา คำแพ่ง 1/11 นานาพับ
41 23155 เด็กหญิงหฤทัย บัวผา 1/11 คหกรรม
42 23156 เด็กหญิงอรอุมา มณีฤทธิ์ 1/11 เปตองเเละกรีฑา
43 23157 เด็กหญิงอริสรา สารมะโน 1/11 นานาพับ