เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22727 เด็กชายกฤษฎา วีระพันธ์ 1/2 เปตองเเละกรีฑา
2 22728 เด็กชายกิตติศักดิ์ ธาตะกูล 1/2 Chemistry game
3 22729 เด็กชายชนะชล พงษ์โสภณ 1/2 ครอบครัวพอเพียง
4 22730 เด็กชายชนาธิป ปัญโย 1/2 ARTstation(สถานีศิลปะ)
5 22731 เด็กชายธนาวุฒิ กังวาฬ 1/2 การจัดสวนแก้ว
6 22732 เด็กชายนพรัตน์ วีระสะ 1/2 นานาพับ
7 22733 เด็กชายพชร จิตรดา 1/2 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
8 22734 เด็กชายพีรณัฐ เรืองพิจิตร 1/2 เปตองเเละกรีฑา
9 22735 เด็กชายรัศมิมัตญ์ รัศมี 1/2 เปตองเเละกรีฑา
10 22736 เด็กชายวศิน แก้วสระศรี 1/2 นานาพับ
11 22737 เด็กชายสรวิศ ศรีงาม 1/2 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
12 22738 เด็กชายสุธี รุ่งเรือง 1/2 แอโรบิค
13 22739 เด็กชายเสฏฐวุฒิ อ่างทอง 1/2 ครอบครัวพอเพียง
14 22740 เด็กชายอัศม์เดช เพ็งพิทักษ์ 1/2 หุ่นยนต์
15 22741 เด็กชายอัสนี ป้อมกระสันต์ 1/2 บาสเกตบอล
16 22742 เด็กชายเอกรัญย์ อินเล็ก 1/2 ฟุตบอล
17 22743 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวกลั่น 1/2 DIY.
18 22744 เด็กหญิงเกศราภรณ์ จินเขตกิจ 1/2 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
19 22745 เด็กหญิงณัชชา ครุฑจีน 1/2 การจัดสวนแก้ว
20 22746 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ดุลยชาติ 1/2 วอลเลย์บอล
21 22747 เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มแสง 1/2 NCW String ensemble
22 22748 เด็กหญิงทัศวรรณ ใยโพธิ์ 1/2 วอลเลย์บอล
23 22749 เด็กหญิงทิพญา อสิพงษ์ 1/2 DIY.
24 22750 เด็กหญิงทิพย์สุดา นาคสิงห์ 1/2 SUDOKU
25 22751 เด็กหญิงธนภร รู้อยู่ 1/2 DIY.
26 22752 เด็กหญิงธนัชพร ประทานแก้ว 1/2 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
27 22753 เด็กหญิงธมลวรรณ ดีพรม 1/2 DIY.
28 22754 เด็กหญิงนาถนภา นวลจันทร์ 1/2 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
29 22755 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ดาวเรือง 1/2 DIY.
30 22756 เด็กหญิงประภาสิริ มีสวัสดิ์ 1/2 วอลเลย์บอล
31 22757 เด็กหญิงปรียาภรณ์ โสภณศักดิ์ 1/2 เปตองเเละกรีฑา
32 22758 เด็กหญิงปาณิสรา อ่ำวิเศษ 1/2 คอมพิวเตอร์ 1
33 22759 เด็กหญิงภัทรนัฏฎา วรรณภาค 1/2 NCW String ensemble
34 22760 เด็กหญิงวริศรา สีรักษา? 1/2 วอลเลย์บอล
35 22761 เด็กหญิงวริศา ทองบุญส่ง 1/2 คหกรรม
36 22762 เด็กหญิงวริษา นาคเเก้ว 1/2 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
37 22763 เด็กหญิงวศินี ศรีพันธ์ 1/2 NCW String ensemble
38 22764 เด็กหญิงวันวิสา วิทยารัตน์ 1/2 คอมพิวเตอร์ 1
39 22765 เด็กหญิงศศิชา เชตุสุวรรณ์ 1/2 ท่องโลกอาเซียน
40 22766 เด็กหญิงสลีวัลย์ สุวรรณไพลัด 1/2 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
41 22767 เด็กหญิงสิรินทรา ปัดชา 1/2 ครอบครัวพอเพียง
42 22768 เด็กหญิงสุชานาถ พูลเพียร 1/2 IoT เพื่อการเรียนรู้
43 22769 เด็กหญิงสุณิสา แยบกสิกิจ 1/2 บาสเกตบอล
44 22770 เด็กหญิงสุรีรัตน์ จินะชัย 1/2 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
45 22771 เด็กหญิงอินทิรา รูปปัทม์ 1/2 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง