เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22772 เด็กชายเกษมสุขสันต์ เกษมทรัพย์ 1/3 Library สร้างสรรค์
2 22773 เด็กชายชญานนท์ ธงชัย 1/3 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
3 22774 เด็กชายฐิติกร จงเกษกรณ์ 1/3 DIY Style English
4 22775 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เผ่าคง 1/3 IoT เพื่อการเรียนรู้
5 22776 เด็กชายณัฏชนน แซ่โจว 1/3 บาสเกตบอล
6 22777 เด็กชายเตชิต คงประเสริฐ 1/3 IoT เพื่อการเรียนรู้
7 22778 เด็กชายแทนคุณ มโนธรรมวิวัฒน์ 1/3 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
8 22779 เด็กชายธวัชชัย ชาวเมือง 1/3 IoT เพื่อการเรียนรู้
9 22780 เด็กชายพณวรรธน์ ทะแวนสาริกิจ 1/3 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
10 22781 เด็กชายภานุวัฒน์ สมประสงค์ 1/3 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
11 22782 เด็กชายวรวุฒิ ทับทิมทอง 1/3 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
12 22783 เด็กชายวรัญญู วิสิทธิ์ 1/3 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
13 22784 เด็กชายวันชนะ ตู้วงษา 1/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
14 22785 เด็กชายวิทยา นิลวรรณ 1/3 IoT เพื่อการเรียนรู้
15 22786 เด็กชายศุภณัฐ กุลนี 1/3 IoT เพื่อการเรียนรู้
16 22787 เด็กชายสรพัศ ถึงทัพ 1/3 บาสเกตบอล
17 22788 เด็กชายสิขเรศ ชาญกสิกิจ 1/3 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
18 22789 เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็ชรอาบ 1/3 IoT เพื่อการเรียนรู้
19 22790 เด็กหญิงกนกพร ทาทำนุก 1/3 ARTstation(สถานีศิลปะ)
20 22791 เด็กหญิงกัญญ์วรา อาทร 1/3 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
21 22792 เด็กหญิงจิรัชญา เล็กอำพัน 1/3 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
22 22793 เด็กหญิงชนาธิป นาควิจิตร 1/3 DIY Style English
23 22794 เด็กหญิงญาณิศา พันธุยี่ 1/3 Science QR CODE Club
24 22795 เด็กหญิงณัชชา ธะนะเเสง 1/3 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
25 22796 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิญโญ 1/3 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
26 22797 เด็กหญิงณัฐชยานันท์ สุขุประการ 1/3 นานาพับ
27 22798 เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพ์โคตร์ 1/3 Science QR CODE Club
28 22799 เด็กหญิงณัฐนันท์ มาสสุข 1/3 Science QR CODE Club
29 22800 เด็กหญิงธารารัตน์ พูลเพียร 1/3 นานาพับ
30 22801 เด็กหญิงนฤมล ไทยขำ 1/3 Library สร้างสรรค์
31 22802 เด็กหญิงนฤมล มักเกษตรกิจ 1/3 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
32 22803 เด็กหญิงนวพร จักร์ทอง 1/3 DIY Style English
33 22804 เด็กหญิงนิศารัตน์ ชมประเสริฐ 1/3 ARTstation(สถานีศิลปะ)
34 22805 เด็กหญิงปทุมลักษมี สุวรรณเพชร 1/3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
35 22806 เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดาวดวง 1/3 Science QR CODE Club
36 22807 เด็กหญิงปริฉัตร พลวนอาจ 1/3 DIY.
37 22808 เด็กหญิงปวีณ์ริศา สว่างจิตร 1/3 DIY Style English
38 22809 เด็กหญิงปาจรีย์ รักเกียรติ 1/3 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
39 22810 เด็กหญิงพัชรพร วงศ์คลัง 1/3 Crossword
40 22811 เด็กหญิงพิมพ์ชนก วัตุยา 1/3 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
41 22812 เด็กหญิงรัสเซีย มั่นปาน 1/3 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
42 22813 เด็กหญิงลักษิกา เพ็งพะยม 1/3 DIY.
43 22814 เด็กหญิงวรรณกร ป้อมคำ 1/3 Crossword
44 22815 เด็กหญิงสุนิตานันท์ กิจณรานันท์ 1/3 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
45 22816 เด็กหญิงอภิชญา ทองหล้า 1/3 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง