เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22817 เด็กชายกฤษณพงษ์ กลัดเฟื่อง 1/4 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
2 22818 เด็กชายกาญจนวัฒ โพธิ์ทอง 1/4 SUDOKU
3 22819 เด็กชายคฑ?า?วุฒ? หงษ์?พันธ์ 1/4 เปตองเเละกรีฑา
4 22820 เด็กชายคมสัน เปาจีน 1/4 SUDOKU
5 22821 เด็กชายชนะโชค สุวรรณกิจ 1/4 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
6 22822 เด็กชายชยางกูร แจ่มทรัพย์ไพศาล 1/4 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
7 22823 เด็กชายชยานันต์ ประสาท 1/4 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
8 22824 เด็กชายณรงค์กร เกษทรัพย์ 1/4 บาสเกตบอล
9 22825 เด็กชายณฤพนธ์ ขยันกสิกรรม 1/4 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
10 22826 เด็กชายณัฐวัฒน์ มุจรินทร์ 1/4 หุ่นยนต์
11 22827 เด็กชายณัฐวุฒิ เสลา 1/4 เปตองเเละกรีฑา
12 22828 เด็กชายธนพรรณน์ คำภา 1/4 พระและเครื่องราง
13 22829 เด็กชายธนวัฒน์ กีตา 1/4 SUDOKU
14 22830 เด็กชายธิติวุฒิ อยู่ทรัพย์ 1/4 วอลเลย์บอล
15 22831 เด็กชายนนทพัทธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ 1/4 เปตองเเละกรีฑา
16 22832 เด็กชายปฏิภาณ พงษ์เขียว 1/4 พระและเครื่องราง
17 22833 เด็กชายพงศธร รุททองจันทร์ 1/4 ลูกเสือกองพิเศษ
18 22834 เด็กชายพัลลภ หัสเเดง 1/4 ฟุตบอล
19 22835 เด็กชายพิตรพิบูล ศรีจุดานุ 1/4 เปตองเเละกรีฑา
20 22836 เด็กชายมงคล สมัครเขตรการ 1/4 เปตองเเละกรีฑา
21 22837 เด็กชายยศพร แก้วกันหา 1/4 แอโรบิค
22 22838 เด็กชายยศภัทร จันทร์เอี่ยม 1/4 ฟุตบอล
23 22839 เด็กชายระพีพัฒน์ แซ่ตั้ง 1/4 เปตองเเละกรีฑา
24 22840 เด็กชายรุ่งภพ สิทธิ 1/4 หุ่นยนต์
25 22841 เด็กชายวรรณเชษฐ์ สังกรม 1/4 เปตองเเละกรีฑา
26 22842 เด็กชายศุภณัฐ พูลเขตกิจ 1/4 SUDOKU
27 22843 เด็กชายแสงหิรัณย์ บุดดี 1/4 แอโรบิค
28 22844 เด็กชายหฤษฎ์ นาคสิงห์ 1/4 เปตองเเละกรีฑา
29 22845 เด็กชายหิรัณย์ บริสุทธิ์ 1/4 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
30 22846 เด็กชายอจลวรรธน์ คามบุตร 1/4 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
31 22847 เด็กหญิงชนิดาภา ต่อพันธุ์ 1/4 วอลเลย์บอล
32 22848 เด็กหญิงณัฐชยา แกว่นกสิกรรม 1/4 คหกรรม
33 22849 เด็กหญิงทิพย์?วา?รินทร์? ปิ่นจันทร์? 1/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
34 22850 เด็กหญิงธีรากานต์ ชะเอม 1/4 คหกรรม
35 22851 เด็กหญิงพัชราภา มัชบัญฑิต 1/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
36 22852 เด็กหญิงพิณณิชา สังข์ชัย 1/4 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
37 22853 เด็กหญิงเพชรไพลิน เเก้วโพธิ์ 1/4 NCW String ensemble
38 22854 เด็กหญิงวรรณนิภา ยิ้มอิ่ม 1/4 หนองฉางสังคีต
39 22855 เด็กหญิงวรรณนิภา สุมานิตย์ 1/4 NCW String ensemble
40 22856 เด็กหญิงวันวิสา ชาวเพ็ชรดี 1/4 เปตองเเละกรีฑา
41 22857 เด็กหญิงวีณา ศิริเลิศ 1/4 งานไม้
42 22858 เด็กหญิงสุชาวดี เกษม 1/4 เปตองเเละกรีฑา
43 22859 เด็กหญิงสุรางค์พิมล ไกรชุมพล 1/4 SUDOKU
44 22860 เด็กหญิงอริสา อำภัยบุญ 1/4 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
45 22861 เด็กหญิงไอยรา โพธิ์คำ 1/4 วอลเลย์บอล