เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/6
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22907 เด็กชายไกรวิชญ์ มงคลไทย 1/6 หุ่นยนต์
2 22908 เด็กชายจีรัชย์ ชัยวัฒนารักษ์ 1/6 พับกระดาษ Origami
3 22909 เด็กชายเจษฎา ดอนแนไพร 1/6 ฟุตบอล
4 22910 เด็กชายชยพล ยามา 1/6 พับกระดาษ Origami
5 22911 เด็กชายณัฐนนท์ มั่นคง 1/6 IoT เพื่อการเรียนรู้
6 22912 เด็กชายนฤพล คงเขียว 1/6 ลูกเสือกองพิเศษ
7 22913 เด็กชายปรัชญ์ พรมชาติ 1/6 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
8 22914 เด็กชายปุญญพัฒน์ อังกินันท์ 1/6 ครอบครัวพอเพียง
9 22915 เด็กชายพงศกร สาคร 1/6 หุ่นยนต์
10 22916 เด็กชายวริทธิ์นันท์ พลีสุ่มทอง 1/6 DIY Style English
11 22917 เด็กชายวริศ นิโรจน์ 1/6 ลูกเสือกองพิเศษ
12 22918 เด็กชายวุฒิภัทร พานิช 1/6 พับกระดาษ Origami
13 22919 เด็กชายสุธี บุญศรี 1/6 Chemistry game
14 22920 เด็กหญิงกชพรรณ คันทชิต 1/6 การจัดสวนแก้ว
15 22921 เด็กหญิงกนกพร ปิ่นจันทร์ 1/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
16 22922 เด็กหญิงกุสุมา ไพรสิงห์ 1/6 การจัดสวนแก้ว
17 22923 เด็กหญิงจิตรานุช พระจุไทย 1/6 DIY Style English
18 22924 เด็กหญิงจุฑามาศ คลุ่ยทอง 1/6 ท่องโลกอาเซียน
19 22925 เด็กหญิงชญานันท์ วัตถุภาพ 1/6 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
20 22926 เด็กหญิงชนากานต์ มั่นคง 1/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
21 22927 เด็กหญิงฐนิดา กสิการ 1/6 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
22 22928 เด็กหญิงณัฐพร วงษ์อำไพ 1/6 การจัดสวนแก้ว
23 22929 เด็กหญิงทรัพย์?ศิริ คำอิ่ม 1/6 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
24 22930 เด็กหญิงธนัชชา สถานชัย 1/6 เปตองเเละกรีฑา
25 22931 เด็กหญิงนลินทิพย์ เครืออ่อน 1/6 คอมพิวเตอร์ 1
26 22932 เด็กหญิงเบญญาภา แสวงทรัพย์ 1/6 นานาพับ
27 22933 เด็กหญิงปิยภรณ์ สืบสาย 1/6 DIY Style English
28 22934 เด็กหญิงปุญญิสา บุญมี 1/6 เปตองเเละกรีฑา
29 22935 เด็กหญิงพรทิวา สุธีรังสรรค์ 1/6 แอโรบิค
30 22936 เด็กหญิงพรนัชชา กางกรณ์ 1/6 เปตองเเละกรีฑา
31 22937 เด็กหญิงพอเพียง สายสัมพันธ์ 1/6 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
32 22938 เด็กหญิงพัชรพร ยิ้มหนองเต่า 1/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
33 22939 เด็กหญิงพิมพ์ทิพา บุญงามขำ 1/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
34 22940 เด็กหญิงภัชภิชา วัฒนเกษกรณ์ 1/6 เปตองเเละกรีฑา
35 22941 เด็กหญิงมฤตกร เจียมจรรยา 1/6 หนองฉางสังคีต
36 22942 เด็กหญิงลลิตา ลินทอง 1/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
37 22943 เด็กหญิงวรกานต์ หาทะนนท์ 1/6 คหกรรม
38 22944 เด็กหญิงวรพิชชา จันทรังษ์ 1/6 ท่องโลกอาเซียน
39 22945 เด็กหญิงหทัยภัทร แก้วสุวรรณ์ 1/6 คอมพิวเตอร์ 1
40 22946 เด็กหญิงอนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์ 1/6 เปตองเเละกรีฑา
41 22947 เด็กหญิงอภิญญา อิศรางกูล ณ อยุธยา 1/6 DIY Style English
42 22948 เด็กหญิงอมรรัตน์ ชำนิเขตรการณ์ 1/6 ท่องโลกอาเซียน
43 22949 เด็กหญิงอรุณี วันโย 1/6 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
44 22950 เด็กหญิงอาทิตย์ตยา สุภาทิตย์ 1/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
45 22951 เด็กหญิงอุรวีย์ ปานคำ 1/6 คอมพิวเตอร์พาเพลิน