เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/7
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22952 เด็กชายก่อเกียรติ อินทร์จันทร์ 1/7 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
2 22953 เด็กชายกิตติพศ หมีดำ 1/7 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
3 22954 เด็กชายกิตติภูมิ วงษ์อุปปา 1/7 เวทคณิต
4 22955 เด็กชายกุลธวัช แก้วกัญหา 1/7 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
5 22956 เด็กชายชโณทัย ตระกูลวรรณา 1/7 IoT เพื่อการเรียนรู้
6 22957 เด็กชายณัฐกรณ์ ผิวงาม 1/7 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
7 22958 เด็กชายณัฐปคัลภ์ บัวทอง 1/7 Ukulele Basic
8 22959 เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองประชา 1/7 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
9 22960 เด็กชายธนัทสนันท์ พุฒศิริ 1/7 DIY.
10 22961 เด็กชายธนากร ว่องวิการณ์ 1/7 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
11 22962 เด็กชายธนากร ปิ่นทศิริ 1/7 A-MATH
12 22963 เด็กชายนฤสรณ์ ลำภา 1/7 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
13 22964 เด็กชายปิยะวัชร์ กุดแยง 1/7 IoT เพื่อการเรียนรู้
14 22965 เด็กชายพรดำรงค์ รุ่งเรือง 1/7 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
15 22966 เด็กชายภควัชร สุวาท 1/7 สรภัญญะ/เเปล
16 22967 เด็กชายวัชรวิชญ์ จันลา 1/7 A-MATH
17 22968 เด็กชายศักดิ์สิทธ์ หมั่นเขตกิจ 1/7 Ukulele Basic
18 22969 เด็กชายศิวกร ธานีตระกูล 1/7 A-MATH
19 22970 เด็กชายศิวกร สงขำ 1/7 Ukulele Basic
20 22971 เด็กชายสรวิศ พันมหา 1/7 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม
21 22972 เด็กชายสิรภพ หัสแดง 1/7 หุ่นยนต์
22 22973 เด็กชายสิรภัทร ทิพวรรณ์ 1/7 NCW String ensemble
23 22974 เด็กชายสุวิจักขณ์ นพพันธ์ 1/7 IoT เพื่อการเรียนรู้
24 22975 เด็กหญิงกมลพรรณ เนียรภาค 1/7 เก็บศัพท์จากหนัง
25 22976 เด็กหญิงกัลยกร ถาวรสูตร 1/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
26 22977 เด็กหญิงกัลยา อรุณ 1/7 DIY Style English
27 22978 เด็กหญิงกุล?ธรา? สมประสงค์? 1/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
28 22979 เด็กหญิงกุลพัชร พรมธร 1/7 เก็บศัพท์จากหนัง
29 22980 เด็กหญิงชาดา กล้ากสิกิจ 1/7 Ukulele Basic
30 22981 เด็กหญิงญาณิศา ชินอาน 1/7 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
31 22982 เด็กหญิงณัฐชยา ศรีขำ 1/7 Ukulele Basic
32 22983 เด็กหญิงณิชนันทน์ คงสกุล 1/7 DIY Style English
33 22984 เด็กหญิงต้นรัก มุธิตา 1/7 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
34 22985 เด็กหญิงธนัญชนก ขุนศรี 1/7 DIY Style English
35 22986 เด็กหญิงธมนพรรณ พรมนิ่ม 1/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
36 22987 เด็กหญิงบุญญาพร บุญเกตุ 1/7 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
37 22988 เด็กหญิงปราณปรียา รัศมี 1/7 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
38 22989 เด็กหญิงพัณณิตา แจ้งถิ่นป่า 1/7 DIY Style English
39 22990 เด็กหญิงพัทธนันท์ สมประสงค์ 1/7 SUDOKU
40 22992 เด็กหญิงมณิสรา แป้นพยอม 1/7 Ukulele Basic
41 22993 เด็กหญิงมินนิม มากมี 1/7 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
42 22994 เด็กหญิงศศิลดา รัดรอดกิจ 1/7 คิดเลขเร็ว
43 22995 เด็กหญิงโสภานุช อินต๊ะอุ่นวงศ์ 1/7 SUDOKU
44 22996 เด็กหญิงอรปรียา พิมพ์กลาง 1/7 Ukulele Basic