เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 1/9
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 23042 เด็กชายกิตชนะ ต่างทอง 1/9 English is Fun 1
2 23043 เด็กชายกิตติพัฒน์ ทวีกสิกรรม 1/9 English is Fun 1
3 23044 เด็กชายคุณานนท์ ทิพย์กาวี 1/9 Crossword
4 23045 เด็กชายเจตนิพัทธ์ บุญประเสริฐ 1/9 English is Fun 1
5 23046 เด็กชายชยพล บุญกมุติ 1/9 English is Fun 1
6 23047 เด็กชายปัณฑธร เก่งกิจการ 1/9 English is Fun 1
7 23048 เด็กชายปิยังกูร ชัยสวัสดิ์ 1/9 English is Fun 1
8 23049 เด็กชายวีรภัทร งามพาลา 1/9 English is Fun 1
9 23050 เด็กชายศุภณัฐ วันดี 1/9 English is Fun 1
10 23052 เด็กหญิงเจนจิรา มงคลนาม 1/9 English is Fun 1
11 23053 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แป้นสุข 1/9 NCW String ensemble
12 23054 เด็กหญิงธนภรณ์ มณฑาสุวรรณ 1/9 NCW String ensemble
13 23055 เด็กหญิงนาฏกาญจน์ นิพรรัมย์ 1/9 English is Fun 1
14 23056 เด็กหญิงบุญรักษ์ อัศวเมฆิน 1/9 NCW String ensemble
15 23057 เด็กหญิงปรายธัญวา ชูประเสริฐ 1/9 English is Fun 1
16 23058 เด็กหญิงพัฏชรดา สาระมูล 1/9 English is Fun 1
17 23060 เด็กหญิงมินทร์ตา เทียนเงิน 1/9 NCW String ensemble
18 23061 เด็กหญิงวรพร วงศ์เฉลียว 1/9 NCW String ensemble
19 23062 เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ปิ่นโต 1/9 Ukulele Basic
20 23063 เด็กหญิงหัทยา รัตตะประทุม 1/9 English is Fun 1
21 23064 เด็กหญิงอภิชญาดา เข้มแข็ง 1/9 English is Fun 1
22 23065 เด็กหญิงอริสา สังข์ชัย 1/9 English is Fun 1
23 23066 เด็กหญิงออมสิริ เงียบกระโทก 1/9 English is Fun 1
24 23067 เด็กหญิงอัญชิษฐา อุ่นเรือน 1/9 NCW String ensemble