เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22187 เด็กชายกฤตภาส ตุริยากรณ์ 2/1 Everything you can do!!
2 22188 เด็กชายกันต์พจน์ เอี่ยมอรุณ 2/1 Chemistry game
3 22189 เด็กชายฉันทัช โพธิพิทักษ์ 2/1 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
4 22190 เด็กชายชเนนทร แจ่มฟ้า 2/1 Chemistry game
5 22191 เด็กชายณภัทร ธรรมธาตุ 2/1 Everything you can do!!
6 22192 เด็กชายณัฐภาส ระเบ็ง 2/1 Everything you can do!!
7 22193 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ประสิทธิ์ 2/1 A-MATH
8 22194 เด็กชายภวิชช์ กาญจนดุษฎี 2/1 Everything you can do!!
9 22195 เด็กชายภูมิพัฒน์ บุตรกฤตติกุล 2/1 Everything you can do!!
10 22196 เด็กชายรวีวรรธ นฤคนธ์ 2/1 Chemistry game
11 22197 เด็กชายวิชยุตม์ เหลืองวิชชเจริญ 2/1 Everything you can do!!
12 22198 เด็กชายศุภกฤต ตัณฑพาทย์ 2/1 Chemistry game
13 22199 เด็กหญิงกนกวรรณ บิณฑวิหค 2/1 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
14 22200 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พันธุ์เขียน 2/1 Chemistry game
15 22201 เด็กหญิงฉันทิกา โพธิพิทักษ์ 2/1 Chemistry game
16 22202 เด็กหญิงชญานันท์ ดั่นเจริญ 2/1 Chemistry game
17 22203 เด็กหญิงชลธิชา ชำนิเขตรการณ์ 2/1 Chemistry game
18 22204 เด็กหญิงชลธิชา พันธุ์แก้ว 2/1 คิดเลขเร็ว
19 22205 เด็กหญิงชวพร ทาคำสุข 2/1 Chemistry game
20 22206 เด็กหญิงณิชกานต์ เสือหาญ 2/1 นานาพับ
21 22207 เด็กหญิงธนวันต์ นิ่มพระยา 2/1 Chemistry game
22 22208 เด็กหญิงปรัชญาณี พูลสวัสดิ์ 2/1 การจัดสวนแก้ว
23 22209 เด็กหญิงปัณณ์ลิตตา พูลพิพัฒน์ 2/1 การจัดสวนแก้ว
24 22210 เด็กหญิงปุณณภา ฤทธิ์บุญ 2/1 Chemistry game
25 22211 เด็กหญิงพรรณ์ธิวา จันทร์ประเสริฐ 2/1 การจัดสวนแก้ว
26 22212 เด็กหญิงพิณศิริ ผูกใจเพื่อน 2/1 Chemistry game
27 22213 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คงเวียง 2/1 Chemistry game
28 22214 เด็กหญิงวีร์สุดา เกตุหอม 2/1 Chemistry game
29 22215 เด็กหญิงสาธิกา พุทธลา 2/1 การจัดสวนแก้ว
30 22216 เด็กหญิงสุริษฎา มุทิตา 2/1 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม