เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/10
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22527 เด็กชายกุลชาติ บรรพกุล 2/10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
2 22528 เด็กชายจิรภาส โสภณรัตนกุล 2/10 ฟุตบอล
3 22529 เด็กชายจุมพลภัทร์ บุญอาจ 2/10 เพลงไทยยุคโซเชียล
4 22530 เด็กชายชณาธิป วงศ์สุขเจริญ 2/10 Science QR CODE Club
5 22531 เด็กชายชัชตินนท์ ต้นตลับทอง 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
6 22532 เด็กชายฐานิต ฤทธิ์สมจิตร์ 2/10 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
7 22533 เด็กชายฐิติภัทร นกเอี้ยง 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
8 22534 เด็กชายทินภัทร สังข์สิทธิ์ 2/10 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
9 22535 เด็กชายธนวัตน์ สว่างจิตร์ 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
10 22536 เด็กชายธนายุต ธาตะกูล 2/10 Science QR CODE Club
11 22537 เด็กชายธีรโชติ ราสี 2/10 หนองฉางสังคีต
12 22538 เด็กชายธีรเดช โสประดิษฐ 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
13 22539 เด็กชายนฤนาท วนไธสง 2/10 ฟุตบอล
14 22540 เด็กชายนัทธพงศ์ ดุลยชาติ 2/10 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
15 22541 เด็กชายพิพัฒนชัย จันดาเรือง 2/10 Science QR CODE Club
16 22542 เด็กชายโพธิกร โพธิ 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
17 22543 เด็กชายภูริณัฐ เมลกูล 2/10 Science QR CODE Club
18 22544 เด็กชายรัชชานนท์ ฉวีจันทร์ 2/10 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
19 22545 เด็กชายโรจน์ศักดิ์ ไม้สนธิ์ 2/10 NCW String ensemble
20 22546 เด็กชายวัชรศักดิ์ วังสีราช 2/10 หนองฉางสังคีต
21 22547 เด็กชายศักดิธัช พูลเพิ่ม 2/10 Science QR CODE Club
22 22548 เด็กชายศักรินทร์ รอดมาก 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
23 22549 เด็กชายศิวัฒน์ วิเศษกุล 2/10 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
24 22550 เด็กชายศุภกฤต ทิพวรรณ์ 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
25 22551 เด็กชายสถาพร ฟักเขียว 2/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
26 22552 เด็กชายสิทธิชัย แข็งสาริกรณ์ 2/10 ฟุตบอล
27 22553 เด็กชายอชิรวิทย์ บริวาท 2/10 NCW String ensemble
28 22554 เด็กหญิงกุลิสรา รอดดงไร 2/10 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
29 22555 เด็กหญิงจิตติภัทรา โทนทอง 2/10 ฟุตบอล
30 22556 เด็กหญิงชนานาฏ ทิพย์ศิริ 2/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
31 22557 เด็กหญิงตะวันฉาย ท้วมคล้าย 2/10 ฟุตบอล
32 22558 เด็กหญิงนิชาภัทร สินสิงห์ 2/10 หนองฉางสังคีต
33 22559 เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองเมืองหลวง 2/10 เพลงไทยยุคโซเชียล
34 22560 เด็กหญิงเบญญาภา บางระมุง 2/10 เพลงไทยยุคโซเชียล
35 22561 เด็กหญิงเบญญาภา บุญทอง 2/10 NCW String ensemble
36 22562 เด็กหญิงไปรยา ศิริโยธา 2/10 IoT เพื่อการเรียนรู้
37 22563 เด็กหญิงพรหมพรรณ พรหมจาต 2/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
38 22564 เด็กหญิงวรรณา ประสาท 2/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
39 22565 เด็กหญิงศศิวิมล อินทร์ใจดี 2/10 IoT เพื่อการเรียนรู้
40 22566 เด็กหญิงสุชัญญา อินทสิทธิ์ 2/10 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์