เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/11
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22567 เด็กชายจตุภัทร์ สุขไพบูลย์ 2/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
2 22568 เด็กชายเจนณรงค์ โพธิดี 2/11 เปตองเเละกรีฑา
3 22570 เด็กชายณรงค์กร เดชครุธ 2/11 ครอบครัวพอเพียง
4 22571 เด็กชายธนภัทร เชิดโฉม 2/11 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
5 22572 เด็กชายธนภัทร พัฒโนทัย 2/11 GSP MATH GAME
6 22573 เด็กชายธนัชพร เตยหอม 2/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
7 22574 เด็กชายธีรภัทร ปานเลิศ 2/11 GSP MATH GAME
8 22575 เด็กชายศุภวิชญ์ พันธ์เขียน 2/11 ฟุตบอล
9 22576 เด็กชายอดิศร หัถบูรณ์ 2/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
10 23219 เด็กชายตะวัน พานโคตร 2/11 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
11 23220 เด็กชายภูวิศ เพ็ญเขตรกรณ์ 2/11 GSP MATH GAME
12 22577 เด็กหญิงกมลวรรณ ปรางเลิศ 2/11 การละเล่นไทย
13 22578 เด็กหญิงกมลวรรณ พุ่มพงษ์ 2/11 คอมพิวเตอร์ 1
14 22579 เด็กหญิงเกศริทร์ นิลสาริกา 2/11 วอลเลย์บอล
15 22580 เด็กหญิงจริยา แสงเทียนชูตระกูล 2/11 ฟุตบอล
16 22581 เด็กหญิงญาณภัทร มธุรส 2/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
17 22582 เด็กหญิงฐิติชญา ไชยคุณ 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
18 22583 เด็กหญิงณภัทร สอนจีน 2/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
19 22584 เด็กหญิงณัฐนันท์ ผลเอก 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
20 22586 เด็กหญิงนภัสกร ใบเนียม 2/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
21 22587 เด็กหญิงนฤมล ม่วงกันกิจ 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
22 22588 เด็กหญิงนฤมล หินแก้ว 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
23 22589 เด็กหญิงบัณฑิตา เหลืองเลิศขจร 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
24 22590 เด็กหญิงเบญญาภา พลีสุ่มทอง 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
25 22591 เด็กหญิงเบญญาภา อภิชาติ 2/11 วอลเลย์บอล
26 22592 เด็กหญิงปนัดดา กาญจนนท์ 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
27 22593 เด็กหญิงปาลิตา มณีฉาย 2/11 การละเล่นไทย
28 22594 เด็กหญิงปิ่นประภา โพธิ์มี 2/11 วอลเลย์บอล
29 22595 เด็กหญิงปิยะวรรณ เกษมุติ 2/11 การละเล่นไทย
30 22596 เด็กหญิงปิยาภรณ์ โพธิ์ศรี 2/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
31 22597 เด็กหญิงฟ้าใส เพ็ญสุข 2/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
32 22598 เด็กหญิงมณต์ฑาทิพย์ มาหัวเขา 2/11 การละเล่นไทย
33 22599 เด็กหญิงเมทาวดี มณีฤทธิ์ 2/11 ครอบครัวพอเพียง
34 22600 เด็กหญิงวรรณภา เขม่นกิจ 2/11 การละเล่นไทย
35 22601 เด็กหญิงศศิกานต์ คำแสน 2/11 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
36 22602 เด็กหญิงสิรินทรา พะนาน 2/11 วอลเลย์บอล
37 22603 เด็กหญิงอมรรัตน์ แตงบุญรอด 2/11 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
38 22604 เด็กหญิงอรพรรณ พูนพิพัฒน์ 2/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
39 22605 เด็กหญิงอัมวราดี มณีฤทธิ์ 2/11 ครอบครัวพอเพียง
40 22606 เด็กหญิงอุทุมพร นิ่มมณี 2/11 การละเล่นไทย