เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22217 เด็กชายกิตติศักดิ์ ค้ำชู 2/2 หุ่นยนต์
2 22218 เด็กชายธีทัตธิษณ์ โคชา 2/2 ฟุตบอล
3 22219 เด็กชายพงศภัค นพมาก 2/2 หุ่นยนต์
4 22220 เด็กชายวีรภัทร คูณปล้อง 2/2 หุ่นยนต์
5 22221 เด็กชายศุภชัย ศุภเกษี 2/2 หุ่นยนต์
6 22222 เด็กชายสิรวัตน์ วรรณภาค 2/2 หุ่นยนต์
7 22223 เด็กชายอัครวินท์ ขันธเวทย์ 2/2 พับกระดาษ Origami
8 22224 เด็กหญิงกรรณิกา คำคุณเมือง 2/2 หุ่นยนต์
9 22225 เด็กหญิงกัญญารัตน์ มาฆะมงคล 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
10 22226 เด็กหญิงกันติชา จันทะโส 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
11 22227 เด็กหญิงกัลยากร ใจแสน 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
12 22228 เด็กหญิงจารุภัทร ประสิทธิ์ธัญญกิจ 2/2 การจัดสวนแก้ว
13 22229 เด็กหญิงจิราภา ศรีสด 2/2 NCW String ensemble
14 22230 เด็กหญิงชนกานต์ สังข์ทอง 2/2 NCW String ensemble
15 22231 เด็กหญิงณัฐชยา ศรีพล 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
16 22232 เด็กหญิงณัฐณิชา ประชาชัย 2/2 การจัดสวนแก้ว
17 22233 เด็กหญิงณัฐรำไพ พุ่มจำปา 2/2 การจัดสวนแก้ว
18 22234 เด็กหญิงทวีติยา แดงบุตร 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
19 22235 เด็กหญิงธันยรัตน์ วงศ์พึ่ง 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
20 22236 เด็กหญิงบุษยา ปรากริม 2/2 นานาพับ
21 22237 เด็กหญิงปฏิมาพร เอี่ยมลออ 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
22 22238 เด็กหญิงประภัสสร นึกคิด 2/2 การจัดสวนแก้ว
23 22239 เด็กหญิงปัญญาทิพย์ เหลืองชมพู 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
24 22240 เด็กหญิงพันธิตรา สัมพันธ์อภัย 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
25 22241 เด็กหญิงพีรชยา พุ่มทอง 2/2 การจัดสวนแก้ว
26 22242 เด็กหญิงภัทราพร นาคพันธ์ 2/2 การจัดสวนแก้ว
27 22243 เด็กหญิงมณฑิรา เริงกสิวิทย์ 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
28 22244 เด็กหญิงมุทิตา สีแตง 2/2 การจัดสวนแก้ว
29 22245 เด็กหญิงรุ้งเดือน บัวบานพร้อม 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
30 22246 เด็กหญิงเรืองริน ทิพวรรณ์ 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
31 22247 เด็กหญิงศตพร มหัฆฆพงษ์ 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
32 22248 เด็กหญิงศศิธร แสนหาญ 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
33 22249 เด็กหญิงศิริญญา น่วมทิม 2/2 พับกระดาษ Origami
34 22250 เด็กหญิงสิริกัญญา เผ่าชวด 2/2 การจัดสวนแก้ว
35 22251 เด็กหญิงสุธาสินี คำกลึง 2/2 การจัดสวนแก้ว
36 22252 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ทะสะวะดี 2/2 NCW String ensemble
37 22253 เด็กหญิงอภิสุตา พินิจมนตรี 2/2 สื่อกระดาษสีสวย
38 22254 เด็กหญิงอรรวินท์ คุณาพลเทวินท์ 2/2 การจัดสวนแก้ว
39 22255 เด็กหญิงอินทิรา เฉลียว 2/2 เพลงไทยยุคโซเชียล
40 22256 เด็กหญิงอุบลวรรณ ศรจีน 2/2 การจัดสวนแก้ว