เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22257 เด็กชายจิราวัตร ประสิทธิ์ 2/3 A-MATH
2 22258 เด็กชายเจษฎา กลิ่นจุ้ย 2/3 คิดเลขเร็ว
3 22259 เด็กชายเทวินทร์ สุหงษ์สา 2/3 A-MATH
4 22260 เด็กชายธีรพจน์ สินเธาว์ 2/3 A-MATH
5 22261 เด็กชายธีรสิทธิ์ น้ำแก้ว 2/3 A-MATH
6 22262 เด็กชายนรบดี ชำนินา 2/3 A-MATH
7 22263 เด็กชายนาวิน ว่องวิการ 2/3 A-MATH
8 22264 เด็กชายบุญประจักษณ์ ศรีดำ 2/3 เกมสร้างสรรค์
9 22265 เด็กชายปวริศร์ น้ำแก้ว 2/3 เวทคณิต
10 22266 เด็กชายพิภู วัฒนเกษกรณ์ 2/3 ฟุตบอล
11 22267 เด็กชายพิริยพงศ์ ศรลัมพ์ 2/3 A-MATH
12 22268 เด็กชายภูริวัฒน์ บุตรลพ 2/3 A-MATH
13 22269 เด็กชายภูวิศ แย้มหนองเต่า 2/3 A-MATH
14 22270 เด็กชายศุภวิชญ์ พันธุยี่ 2/3 A-MATH
15 22271 เด็กชายธณัช ศรีฉ่ำ 2/3 A-MATH
16 22272 เด็กชายสรยุทธ อินทจร 2/3 Library สร้างสรรค์
17 22273 เด็กชายสรวิชญ์ สิทธิอินทร์ 2/3 A-MATH
18 22274 เด็กหญิงกรรณิการ์ พินิจเกษร 2/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
19 22275 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดเสรนี 2/3 เกมสร้างสรรค์
20 22276 เด็กหญิงขวัญจีรา บุญกมุติ 2/3 เกมสร้างสรรค์
21 22277 เด็กหญิงชวิศา ตันวานิช 2/3 คหกรรม
22 22278 เด็กหญิงชัญญา สะราคำ 2/3 พับกระดาษ Origami
23 22279 เด็กหญิงญาณิศา ขัณกสิกร 2/3 พับกระดาษ Origami
24 22280 เด็กหญิงณัฐญาดา เปรมจิตต์ 2/3 พับกระดาษ Origami
25 22281 เด็กหญิงณัฐธิดา วงษ์ศรีแก้ว 2/3 เวทคณิต
26 22282 เด็กหญิงนพภัสสร เทียมพิทักษ์ 2/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
27 22283 เด็กหญิงนภาวดี น้อยหวอย 2/3 เกมสร้างสรรค์
28 22284 เด็กหญิงนาถตะวัน สายทอง 2/3 เกมสร้างสรรค์
29 22285 เด็กหญิงปลายฝน สีกาลี 2/3 Library สร้างสรรค์
30 22286 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงอ่อน 2/3 Eng Dance Union(EDU)
31 22287 เด็กหญิงพิมพ์พิกา เชียวเกตวิทย์ 2/3 คหกรรม
32 22288 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ เปี่ยมศิริ 2/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
33 22289 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา สุขสม 2/3 คหกรรม
34 22290 เด็กหญิงมิ่งมงคล ชะเกตุ 2/3 Library สร้างสรรค์
35 22291 เด็กหญิงวณิชยา ฮาดสม 2/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
36 22292 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร ทองบุญ 2/3 Eng Dance Union(EDU)
37 22293 เด็กหญิงศศิชา อิ่มรัง 2/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
38 22294 เด็กหญิงศศิพิมพ์ แตงทองคำ 2/3 Eng Dance Union(EDU)
39 22295 เด็กหญิงอชิตวัน ส้มพูล 2/3 พับกระดาษ Origami
40 22296 เด็กหญิงอัญชิษฐา คนสกุล 2/3 เกมสร้างสรรค์