เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22298 เด็กชายกิตติศักดิ์ พิลึกฤเดช 2/4 A-MATH
2 22299 เด็กชายคณธชาติ ทองคำดี 2/4 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 22300 เด็กชายณภัทร โพธิศรี 2/4 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
4 22301 เด็กชายณัฐกิตติ์ ไทยขำ 2/4 Ukulele Basic
5 22302 เด็กชายณัฐดนัย น้อยหวอย 2/4 Everything you can do!!
6 22303 เด็กชายณัฐพล ม่วงสุข 2/4 Everything you can do!!
7 22304 เด็กชายณัฐรัชต์ ภีระจิ่ง 2/4 Library สร้างสรรค์
8 22305 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ขวัญบุรี 2/4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
9 22306 เด็กชายธนวัฒน์ ประจุไทย 2/4 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
10 22307 เด็กชายนรภัทร์ สำราญ 2/4 Ukulele Basic
11 22308 เด็กชายปภังกร ชูกลิ่น 2/4 Chemistry game
12 22309 เด็กชายปรเมษฐ์ ทุ่งทอง 2/4 SUDOKU
13 22310 เด็กชายปลวัชร มหานิล 2/4 Everything you can do!!
14 22311 เด็กชายผู้ว่า ไม้สนธ์ 2/4 Everything you can do!!
15 22312 เด็กชายพงศกร บัวสาย 2/4 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
16 22313 เด็กชายพลพล สงเคราะห์ราช 2/4 Everything you can do!!
17 22314 เด็กชายวทัญญู คำตน 2/4 Everything you can do!!
18 22315 เด็กชายวีรภัทร ชมภู่ 2/4 A-MATH
19 22316 เด็กชายวีรภัทร สุรมาตร 2/4 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
20 22317 เด็กชายวุฒิชัย คฤหปาน 2/4 Everything you can do!!
21 22318 เด็กชายศุภกฤต เบ็งทอง 2/4 เปตองเเละกรีฑา
22 22319 เด็กชายสิรภพ กุสุโมทย์ 2/4 Everything you can do!!
23 22320 เด็กชายสิริชัย กุลนารี 2/4 หนองฉางสังคีต
24 23051 เด็กชายกษิเดช มีสวัสดิ์ 2/4 A-MATH
25 22321 เด็กหญิงจิรภัทร ธาดา 2/4 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
26 22322 เด็กหญิงชาลิสา พินัยลำ 2/4 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
27 22323 เด็กหญิงญาณิศา บัวกลั่น 2/4 วอลเลย์บอล
28 22324 เด็กหญิงณัฐสุดา จำเนียรศิลป์ 2/4 วอลเลย์บอล
29 22325 เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิวิเศษ 2/4 คอมพิวเตอร์ 1
30 22326 เด็กหญิงธัญญาพร วงษ์เวช 2/4 คอมพิวเตอร์ 1
31 22327 เด็กหญิงธันยาพรณ์ สอาดเนตร์ 2/4 วอลเลย์บอล
32 22328 เด็กหญิงน้ำเพชร เงินเล็ก 2/4 วอลเลย์บอล
33 22329 เด็กหญิงเบญญาภา ฉุยฉาย 2/4 วอลเลย์บอล
34 22330 เด็กหญิงภคพร อ่อนสุข 2/4 คอมพิวเตอร์ 1
35 22331 เด็กหญิงภักตร์คนางค์ พิมมี 2/4 Library สร้างสรรค์
36 22332 เด็กหญิงวิภาพร คำลี 2/4 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
37 22333 เด็กหญิงสโรชา เภตรา 2/4 เพลงไทยยุคโซเชียล
38 22334 เด็กหญิงสุชาดา บุญหนุน 2/4 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
39 22335 เด็กหญิงอริสา กวรพฤกษ์ 2/4 วอลเลย์บอล