เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/5
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22337 เด็กชายจตุพล ศรีพนมวัลย์ 2/5 ฟุตบอล
2 22338 เด็กชายจักรกฤษณ์ มีสิน 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
3 22339 เด็กชายจิราวุฒิ รอดจิตร์ 2/5 A-MATH
4 22340 เด็กชายเจมมี่ ใจการุณ 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 22341 เด็กชายชยานันท์ บาระมี 2/5 หุ่นยนต์
6 22342 เด็กชายตะวัน รุททองจันทร์ 2/5 คิดเลขเร็ว
7 22343 เด็กชายธนชาติ เมธา 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
8 22344 เด็กชายธนภัทร จินตกสิกรรม 2/5 IoT เพื่อการเรียนรู้
9 22345 เด็กชายธนวัฒน์ เสลา 2/5 หุ่นยนต์
10 22346 เด็กชายนฤดม ปัทมรัตน์ 2/5 คิดเลขเร็ว
11 22347 เด็กชายปริญธัช อัมพเสวก 2/5 หนองฉางสังคีต
12 22348 เด็กชายปัญญา สาสิล 2/5 คิดเลขเร็ว
13 22349 เด็กชายภาณุวัฒน์ คันทคง 2/5 A-MATH
14 22350 เด็กชายภานุวัตน์ หาญเสมอ 2/5 IoT เพื่อการเรียนรู้
15 22351 เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนทอง 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
16 22352 เด็กชายวัชรสาร กลิ่นสาท 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
17 22353 เด็กชายศรัณยพงษ์ ใจเย็น 2/5 Science QR CODE Club
18 22354 เด็กชายศิรภัทร บูรพา 2/5 คิดเลขเร็ว
19 22355 เด็กชายศุภลักษณ์ โพธิมล 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
20 22356 เด็กชายสิทธิโชค จุฬานนท์ 2/5 IoT เพื่อการเรียนรู้
21 22357 เด็กชายอธิป ดาวเรือง 2/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
22 22358 เด็กชายอาณัติ บุกเนียม 2/5 IoT เพื่อการเรียนรู้
23 22359 เด็กหญิงกมลลักษณ์ สุขสำราญ 2/5 DIY Style English
24 22360 เด็กหญิงกิรณา พรมมิ 2/5 GSP MATH GAME
25 22361 เด็กหญิงจิณห์จุฑา สุจารี 2/5 DIY Style English
26 22362 เด็กหญิงจิดาภา วิเชียรสาร 2/5 DIY Style English
27 22364 เด็กหญิงฑิฆัมพร แคล้วตะเภา 2/5 DIY Style English
28 22365 เด็กหญิงณิชกานต์ ทับทิมศรี 2/5 GSP MATH GAME
29 22366 เด็กหญิงทิพย์สุคนธิ์ สุขสุทธิ์ 2/5 หุ่นยนต์
30 22367 เด็กหญิงนันท์นภัสร์ ปานมี 2/5 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
31 22368 เด็กหญิงพัชรีพร ตั้งเชยวิไล 2/5 DIY Style English
32 22369 เด็กหญิงพิชญาภา ศรีขำ 2/5 GSP MATH GAME
33 22370 เด็กหญิงแพรวา มูลวงศ์ 2/5 GSP MATH GAME
34 22371 เด็กหญิงวนิชพร ปิยะภาค 2/5 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
35 22372 เด็กหญิงวรวลัญช์ ว่องวิการณ์ 2/5 คิดเลขเร็ว
36 22373 เด็กหญิงวัณณิษา จันทร์เอี่ยม 2/5 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
37 22374 เด็กหญิงสุพรรณิกาณ์ ณรงค์ฤทธิ์ 2/5 DIY Style English
38 22375 เด็กหญิงอนุตรา บุปผา 2/5 DIY Style English
39 22376 เด็กหญิงอรทัย ส้มสุด 2/5 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
40 23059 เด็กหญิงทิพธัญญา เกษร 2/5 GSP MATH GAME