เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/6
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22377 เด็กชายกรวิชญ์ ทาจวง 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
2 22378 เด็กชายกรวิชญ์ อ่อนศรี 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
3 22379 เด็กชายกลวัชร ตันหยง 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
4 22380 เด็กชายณัฐดนัย ศรีเดช 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
5 22381 เด็กชายณัฐพล บุญชื่น 2/6 A-MATH
6 22382 เด็กชายธนกร สุวัส 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
7 22383 เด็กชายธนันธร มัชบาล 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
8 22384 เด็กชายธนาธิป ศิริวัฒนพงศ์ 2/6 หุ่นยนต์
9 22385 เด็กชายธีร์ดนัย ปานทอง 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
10 22386 เด็กชายบูรณ์พิภพ พรมบุตร 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
11 22387 เด็กชายภูมิรพี หัยภาค 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
12 22388 เด็กชายราชัน อยู่โต 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
13 22389 เด็กชายศรัณย์ แก้วสาริการ 2/6 Science QR CODE Club
14 22390 เด็กชายสรวิศ พูลเพิ่ม 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
15 22391 เด็กชายสรวิศ แรงกสิวิทย์ 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
16 22393 เด็กชายอนิสรณ์ อินทจร 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
17 22394 เด็กชายอนุชา ปิยะศรี 2/6 A-MATH
18 23218 เด็กชายณัฐทพันธ์ เทียนประพันธ์ 2/6 หุ่นยนต์
19 22395 เด็กหญิงกนกวรรณ เลี่ยมมาตร์ 2/6 ครอบครัวพอเพียง
20 22396 เด็กหญิงกันธิชา วาปี 2/6 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
21 22397 เด็กหญิงจิรัชยา กุสุโมทย์ 2/6 คหกรรม
22 22398 เด็กหญิงชมพูนุท เลากสิกรรม 2/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
23 22399 เด็กหญิงชุติกาญน์ ศรทอง 2/6 ธนาคารโรงเรียน
24 22400 เด็กหญิงญาณภา โพธิ์พิทักษ์ 2/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
25 22401 เด็กหญิงณัฐวรรณ คงบัว 2/6 Science QR CODE Club
26 22402 เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ วรรณศรี 2/6 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
27 22403 เด็กหญิงธนวรรณ พานศรี 2/6 การละเล่นไทย
28 22404 เด็กหญิงธัญวลัย สังข์ศิริ 2/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
29 22405 เด็กหญิงนภานันท์ ไชยนามสถิตย์ 2/6 ฟุตบอล
30 22406 เด็กหญิงปุญญิศา จีนเมือง 2/6 เก็บศัพท์จากหนัง
31 22407 เด็กหญิงพรพรรณ ลาวิลาศ 2/6 การละเล่นไทย
32 22408 เด็กหญิงแพรพลอย สายใหม 2/6 การละเล่นไทย
33 22409 เด็กหญิงมณิสรา แก่นแก้ว 2/6 งานไม้
34 22410 เด็กหญิงรดา ศรีสุวอ 2/6 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
35 22411 เด็กหญิงศศิวิมล เฉลียว 2/6 งานไม้
36 22412 เด็กหญิงศิริรัตน์ เดชอมรรัตนกุล 2/6 เก็บศัพท์จากหนัง
37 22413 เด็กหญิงศุภิสรา เกตุวิริยกรรม 2/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
38 22414 เด็กหญิงสายสวรรค์ ช่วยสุ่น 2/6 เก็บศัพท์จากหนัง
39 22415 เด็กหญิงสุธาสินี ขำสุวรรณ์ 2/6 Library สร้างสรรค์
40 22416 เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิ์คันทา 2/6 การละเล่นไทย