เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/7
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22417 เด็กชายดิษพงฐ์ วงษ์สมบูรณ์ 2/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
2 22418 เด็กชายเดชาธร เฟื้อแก้ว 2/7 DIY Style English
3 22419 เด็กชายเถกิงศักดิ์ ขุนพิลึก 2/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
4 22420 เด็กชายธนกร กุสุโมทย์ 2/7 DIY Style English
5 22421 เด็กชายนพกร นพรัตน์ 2/7 ฟุตบอล
6 22422 เด็กชายบริวัฒน์ โพธิ์ดอกไม้ 2/7 DIY Style English
7 22423 เด็กชายปุณญพัชญ์ มณีกระจ่างวงศ์ 2/7 ฟุตบอล
8 22424 เด็กชายพัทธดนย์ สาระอาภรณ์ 2/7 DIY Style English
9 22425 เด็กชายรชยศ เจริญพะกุไพศาล 2/7 ฟุตบอล
10 22426 เด็กชายเรวตะรักษ์ อมรเทพรักษ์ 2/7 หุ่นยนต์
11 22427 เด็กชายศักดิ์ระพี ประชุณหะ 2/7 ฟุตบอล
12 22428 เด็กชายศักรพงศ์ จันทวิวัฒน์ 2/7 หุ่นยนต์
13 22429 เด็กชายสิรภพ ชวดเปีย 2/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
14 22430 เด็กหญิงเขมจิรา กีตา 2/7 Library สร้างสรรค์
15 22431 เด็กหญิงจิราพร ต้นทุน 2/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
16 22432 เด็กหญิงชญานิศ แป้นน้อย 2/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
17 22433 เด็กหญิงณัฏฐากร พรมพงศ์ 2/7 เกมสร้างสรรค์
18 22434 เด็กหญิงณัฐชยา เเสงกฤษสุวรรณ์ 2/7 การจัดสวนแก้ว
19 22435 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วเขตรการ 2/7 เวทคณิต
20 22436 เด็กหญิงนครไทย พรมประเกต 2/7 Library สร้างสรรค์
21 22437 เด็กหญิงนริชา อัมระนันท์ 2/7 Library สร้างสรรค์
22 22438 เด็กหญิงนัชชา พยัคโฆ 2/7 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
23 22439 เด็กหญิงบงกชกร ครุธพันธ์ 2/7 เกมสร้างสรรค์
24 22441 เด็กหญิงบุษยมาศ แก่นทอง 2/7 Library สร้างสรรค์
25 22442 เด็กหญิงเบญญาภา คลายน้อย 2/7 Library สร้างสรรค์
26 22443 เด็กหญิงเบญญาภา สุพรรณ 2/7 การจัดสวนแก้ว
27 22444 เด็กหญิงปรมาภรณ์ บัวสาย 2/7 พับกระดาษ Origami
28 22445 เด็กหญิงพรรณภัทร จ่างแก้ว 2/7 การจัดสวนแก้ว
29 22446 เด็กหญิงพิมพ์พิศา รงค์ทอง 2/7 Library สร้างสรรค์
30 22447 เด็กหญิงพิรยา บุตรสิงห์ 2/7 Library สร้างสรรค์
31 22448 เด็กหญิงภิคัมพร นาคกระจ่าง 2/7 A-MATH
32 22449 เด็กหญิงวรัทยา ถีระพงษ์ 2/7 Library สร้างสรรค์
33 22450 เด็กหญิงศศิณีนาฏ อ่อนศรี 2/7 Library สร้างสรรค์
34 22451 เด็กหญิงศิรภัสสร ศรัณย์พร 2/7 Library สร้างสรรค์
35 22452 เด็กหญิงศิริณี ชุมคำไฮ 2/7 พับกระดาษ Origami
36 22453 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ครุธพันธ์ 2/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
37 22454 เด็กหญิงสุชญา สาระทิน 2/7 Library สร้างสรรค์
38 22455 เด็กหญิงสุภาวัลย์ มากรัตน์ 2/7 คอมพิวเตอร์ 1
39 22456 เด็กหญิงอาทิตยา เมืองมูล 2/7 เกมสร้างสรรค์