เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/8
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22457 เด็กชายกรวิชญ์ ชาติสุทธิ์ 2/8 ฟุตบอล
2 22458 เด็กชายกฤษณะ ทสะภาค 2/8 งานไม้
3 22459 เด็กชายก้องภพ คล้ายสุข 2/8 ฟุตบอล
4 22460 เด็กชายกันตพัฒน์ เกยูรวงศ์ 2/8 ครอบครัวพอเพียง
5 22461 เด็กชายกิตติกวิน บุญชู 2/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
6 22462 เด็กชายกิตติพร นพรัตน์ 2/8 ครอบครัวพอเพียง
7 22463 เด็กชายคเณศ ขวัญไกรศิริ 2/8 ครอบครัวพอเพียง
8 22464 เด็กชายชวกร ทวีกสิกรรม 2/8 บาสเกตบอล
9 22465 เด็กชายณัฐวุฒิ กีตา 2/8 เก็บศัพท์จากหนัง
10 22466 เด็กชายนภสินธุ์ อำดวนตาล 2/8 ฟุตบอล
11 22467 เด็กชายประกฤษฏิ์ พันธ์นุ่ม 2/8 เก็บศัพท์จากหนัง
12 22468 เด็กชายปาณชัย อุ่นเจริญ 2/8 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
13 22469 เด็กชายพีรวิชญ์ ศิริพรวงศ์บุญ 2/8 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
14 22470 เด็กชายภัทรดนัย ร่วมทอง 2/8 งานไม้
15 22471 เด็กชายภาณุรุจ แข็งเขตร์ 2/8 เก็บศัพท์จากหนัง
16 22472 เด็กชายยศกร บุญเกิด 2/8 ฟุตบอล
17 22473 เด็กชายรัฐภูมิ ปานน้อย 2/8 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
18 22474 เด็กชายวรวิช พันธุ์เขียน 2/8 ฟุตบอล
19 22475 เด็กชายสุรเดช พรมวัน 2/8 หนองฉางสังคีต
20 22476 เด็กชายอชิตพล เศษฐะ 2/8 งานไม้
21 22477 เด็กชายเอกราช เกิดแก้ว 2/8 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
22 22478 เด็กหญิงขนิษฐา จินกสิกิจ 2/8 คอมพิวเตอร์ 1
23 22479 เด็กหญิงชลธิชา ชินคำ 2/8 วอลเลย์บอล
24 22480 เด็กหญิงธนัญญาพร พงษ์สาริกิจ 2/8 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
25 22481 เด็กหญิงธัญมน สีกะ 2/8 ARTstation(สถานีศิลปะ)
26 22482 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นางแย้ม 2/8 คอมพิวเตอร์ 1
27 22483 เด็กหญิงนิตยา จันทรเดช 2/8 วอลเลย์บอล
28 22484 เด็กหญิงปภัสสร แข็งเขตรกรณ์ 2/8 คอมพิวเตอร์ 1
29 22485 เด็กหญิงปริยาภัทร พัสสาริกรณ์ 2/8 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
30 22486 เด็กหญิงปาณิศา อ่อนจู 2/8 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
31 22487 เด็กหญิงพัชรพร เชื้ออิ่ม 2/8 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
32 22488 เด็กหญิงพิชชาภา คำรอด 2/8 คอมพิวเตอร์ 1
33 22489 เด็กหญิงพิมพ์พิภา จันทรภาค 2/8 วอลเลย์บอล
34 22490 เด็กหญิงภัทราวดี ลีแก้ว 2/8 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
35 22491 เด็กหญิงวริศรา สัตย์ธรรม 2/8 วอลเลย์บอล
36 22492 เด็กหญิงศุภสุตา ประสิทธิเขตรกิจ 2/8 คอมพิวเตอร์ 1
37 22493 เด็กหญิงสุปรียา โพธิ์งาม 2/8 คอมพิวเตอร์พาเพลิน
38 22494 เด็กหญิงอาภัสรา แร่เพชร 2/8 ARTstation(สถานีศิลปะ)
39 22495 เด็กหญิงอารีรัตน์ เหมะ 2/8 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
40 22496 เด็กหญิงอุษา พุกใย 2/8 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม