เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 2/9
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22497 เด็กชายกชธนณัฐ พันธุ์เขียน 2/9 English is Fun 2
2 22498 เด็กชายกมลภพ ยศนันท์ 2/9 English is Fun 2
3 22499 เด็กชายกันต์ดนย์ พร้อมพลากร 2/9 English is Fun 2
4 22500 เด็กชายณภัทร สนองคล้าย 2/9 NCW String ensemble
5 22501 เด็กชายดุษฎี สุขโต 2/9 NCW String ensemble
6 22502 เด็กชายนฤเบศ มูลกาศ 2/9 NCW String ensemble
7 22503 เด็กชายเนติเมศร์ อภิกุลเจริญกิตติ์ 2/9 English is Fun 2
8 22504 เด็กชายปภังกร ไชยมุสิก 2/9 English is Fun 2
9 22505 เด็กชายพิพัฒน์ วงษ์อำมาตย์ 2/9 NCW String ensemble
10 22506 เด็กชายวิชญะ เหลืองวิชชเจริญ 2/9 English is Fun 2
11 22507 เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุขสุวานนท์ 2/9 NCW String ensemble
12 22508 เด็กหญิงกุลนัดดา ศรีโสภา 2/9 NCW String ensemble
13 22509 เด็กหญิงชนมน สุพรรณ์ 2/9 English is Fun 2
14 22510 เด็กหญิงญาณิศา งามวิชา 2/9 English is Fun 2
15 22511 เด็กหญิงณิชวรา พูลศรี 2/9 English is Fun 2
16 22512 เด็กหญิงดีพร เอี่ยมมา 2/9 English is Fun 2
17 22513 เด็กหญิงนงนภัส บุญกมุติ 2/9 NCW String ensemble
18 22514 เด็กหญิงนริสรา เทียมจันทร์ 2/9 English is Fun 2
19 22515 เด็กหญิงปรีชญาน์ สอนมาก 2/9 English is Fun 2
20 22516 เด็กหญิงปวีรัตนา เกษประทุม 2/9 NCW String ensemble
21 22517 เด็กหญิงพลอยฟ้า สาเสน 2/9 English is Fun 2
22 22518 เด็กหญิงพสิกา เขียวน้อย 2/9 English is Fun 2
23 22519 เด็กหญิงพัชรดา เฟื้อแก้ว 2/9 English is Fun 2
24 22520 เด็กหญิงภัทราพร วิริยะพงศ์ 2/9 English is Fun 2
25 22521 เด็กหญิงรัตตวัลย์ จันทร์ศรี 2/9 NCW String ensemble
26 22522 เด็กหญิงวชิรญา แย้มหนองเต่า 2/9 English is Fun 2
27 22523 เด็กหญิงวศินี อินทะรังษี 2/9 English is Fun 2
28 22524 เด็กหญิงสาสิริยา อ่ำเทศ 2/9 NCW String ensemble
29 22525 เด็กหญิงสินีนาฏ หล้าเที่ยง 2/9 English is Fun 2
30 22526 เด็กหญิงอารยา รักษานาม 2/9 English is Fun 2