เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21623 เด็กชายเกียรติชัย หงอนไก่ 3/1 Ukulele Basic
2 21624 เด็กชายชัยวิชญ์ เปรื่องประสพ 3/1 Ukulele Basic
3 21625 เด็กชายณัฐชนน นาวิก 3/1 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
4 21626 เด็กชายต้นตระการ หนองคาย 3/1 Ukulele Basic
5 21627 เด็กชายทิวัตถ์ วรรณทวี 3/1 Ukulele Basic
6 21628 เด็กชายแทนโยธิน คำภาพักตร์ 3/1 Ukulele Basic
7 21629 เด็กชายธนภัทร ยอดฉุน 3/1 ครอบครัวพอเพียง
8 21630 เด็กชายป้องปราบ แป้นอินทร์ 3/1 DIY Style English
9 21631 เด็กชายปุรเชษฐ์ ศิริเขตรกิจ 3/1 Ukulele Basic
10 21632 เด็กชายพชรพล บัวคำ 3/1 Ukulele Basic
11 21633 เด็กชายพันธกานตร์ พูลเพียร 3/1 Ukulele Basic
12 21634 เด็กชายมนต์มนัส สดุดี 3/1 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
13 21635 เด็กชายรัตนะ ราชเจริญ 3/1 ลูกเสือกองพิเศษ
14 21636 เด็กชายสงัด อนันตชาติ 3/1 บาสเกตบอล
15 21637 เด็กชายสรยุทธ สร้อยระย้า 3/1 ลูกเสือกองพิเศษ
16 21638 เด็กชายสหะรัตน์ วัดเปรียวพงษ์ 3/1 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
17 21639 เด็กชายอนุชา จันทราศรี 3/1 ลูกเสือกองพิเศษ
18 21640 เด็กชายอามิน สุขเพ็งดี 3/1 Ukulele Basic
19 21641 เด็กชายอิศวะ อิ่มรัง 3/1 DIY Style English
20 21642 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนอนันต์ 3/1 DIY Style English
21 21643 เด็กหญิงจุฑารัตน์ เสนานุช 3/1 สรภัญญะ/เเปล
22 21644 เด็กหญิงชนัญชิดา นุ้ยวังทอง 3/1 Ukulele Basic
23 21645 เด็กหญิงณฐาภพ อัมภาราม 3/1 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
24 21646 เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทะวงษ์ 3/1 Everything you can do!!
25 21647 เด็กหญิงณัฐชยา กะปุกปู่ 3/1 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
26 21648 เด็กหญิงธนพร จินตนา 3/1 DIY Style English
27 21649 เด็กหญิงธมนวรรณ แก้วเกษ 3/1 DIY Style English
28 21650 เด็กหญิงนฤภร เชยชม 3/1 Eng Dance Union(EDU)
29 21651 เด็กหญิงปภัสสร เจริญ 3/1 IoT เพื่อการเรียนรู้
30 21652 เด็กหญิงปวีณนุช เภตรา 3/1 DIY Style English
31 21653 เด็กหญิงพิริยากร พุ่มจำปา 3/1 DIY Style English
32 21654 เด็กหญิงรติรส คำปล้อง 3/1 Ukulele Basic
33 21655 เด็กหญิงวรลักษณ์ อินดอนกลอย 3/1 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
34 21656 เด็กหญิงศิริวรรณ ไผ่พงษ์ 3/1 IoT เพื่อการเรียนรู้
35 21657 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ลอยชื่น 3/1 สรภัญญะ/เเปล
36 21658 เด็กหญิงสิตานัน ใจเย็น 3/1 IoT เพื่อการเรียนรู้
37 21659 เด็กหญิงสุกันยา เเซ่ต๋อย 3/1 สรภัญญะ/เเปล
38 21660 เด็กหญิงอธิภัทร กลิ่นสาท 3/1 DIY Style English
39 21661 เด็กหญิงอโนชา สุรมาตย์ 3/1 DIY Style English
40 21662 เด็กหญิงอภัชญา รื่นริด 3/1 DIY Style English