เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/10
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21977 เด็กชายจิรายุส พานิชประเสริฐ 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
2 21978 เด็กชายเจนณรงค์ เกตกิจ 3/10 งานไม้
3 21979 เด็กชายณัฐกร สาระอาภรณ์ 3/10 ลูกเสือกองพิเศษ
4 21980 เด็กชายณัฐพล นาคสังข์ 3/10 หนองฉางสังคีต
5 21981 เด็กชายทรงเกียรติ หลวงอุดม 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
6 21983 เด็กชายธรรมนูญ คงคูเขียว 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
7 21984 เด็กชายธรรมรัตน์ คฤหปาน 3/10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
8 21985 เด็กชายธีรดนย์ อ่อนจันทร์ 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
9 21986 เด็กชายธีรภัทร ไวกสิกรรม 3/10 งานไม้
10 21987 เด็กชายธีรศักดิ์ ว่องกสิกรณ์ 3/10 ลูกเสือกองพิเศษ
11 21989 เด็กชายปุญญพัฒน์ สายทิพย์ 3/10 ลูกเสือกองพิเศษ
12 21990 เด็กชายพรพิพัฒน์ รัตติยา 3/10 หนองฉางสังคีต
13 21991 เด็กชายพิชิตชัย จันดาเรือง 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
14 21992 เด็กชายพิสุทธิ์ พุทธกิจ 3/10 งานไม้
15 21993 เด็กชายพีรพัฒน์ วันนา 3/10 ลูกเสือกองพิเศษ
16 21994 เด็กชายวรากร เหมือนทอง 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
17 21995 เด็กชายวัชระ คงศิริ 3/10 หนองฉางสังคีต
18 21996 เด็กชายศิวกร เขตขุนทด 3/10 งานไม้
19 21997 เด็กชายสารินท์ สีขำ 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
20 21998 เด็กชายสิรภัทร แรงสาริกิจ 3/10 งานไม้
21 21999 เด็กชายอทิป ทองห่อ 3/10 ลูกเสือกองพิเศษ
22 22000 เด็กชายอาทิตย์ สุขหงษ์ 3/10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
23 22688 เด็กชายตนุภัทร ดอกดิน 3/10 งานไม้
24 22695 เด็กชายศุภกร โฉมศรี 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
25 22001 เด็กหญิงกันยาพร จินดาวงค์ 3/10 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
26 22002 เด็กหญิงชญาดา ไหวกลับ 3/10 งานไม้
27 22003 เด็กหญิงเทวสุคนธ์ ตันพิริยะกุล 3/10 วอลเลย์บอล
28 22004 เด็กหญิงนันทชพร เอี่ยมละออ 3/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
29 22005 เด็กหญิงนิภาพร ขยันกสิกรรม 3/10 วอลเลย์บอล
30 22006 เด็กหญิงบุญญาพร พุทธแก้ว 3/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
31 22008 เด็กหญิงพรญาณี สำราญ 3/10 วอลเลย์บอล
32 22009 เด็กหญิงพัชรพร วงษ์ปาน 3/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
33 22010 เด็กหญิงพัณณิตา อำภา 3/10 NCW String ensemble
34 22011 เด็กหญิงวริศรา พันธุ์สมบูรณ์ 3/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
35 22012 เด็กหญิงวัชรินทร์ กลิ่นเกตุ 3/10 วอลเลย์บอล
36 22013 เด็กหญิงวาสิตา หงษ์ทอง 3/10 งานไม้
37 22014 เด็กหญิงสวรส แผลงศร 3/10 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
38 22016 เด็กหญิงฬุริยา เจตเขตกรณ์ 3/10 วอลเลย์บอล