เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/11
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22017 เด็กชายกฤชเทพ แก้วผ่อง 3/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
2 22018 เด็กชายกิตตินัย วรรณวงษ์ 3/11 ลูกเสือกองพิเศษ
3 22019 เด็กชายธนพัฒน์ เป้ทรัพย์ 3/11 หนองฉางสังคีต
4 22020 เด็กชายธนภัทร วัฒนเกษกรณ์ 3/11 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
5 22021 เด็กชายบวรลักษณ์ ลำดวน 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
6 22022 เด็กชายพัฒนพงษ์ อินสอน 3/11 บาสเกตบอล
7 22023 เด็กชายวีรภาพ บริวาท 3/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
8 22025 เด็กชายสิรธีร์ จีนจรรยา 3/11 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
9 22026 เด็กชายสิรภัทร วงศ์ฉายา 3/11 การละเล่นไทย
10 22027 เด็กชายอุกฤษณ์ เกิดแก้ว 3/11 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
11 22028 เด็กหญิงกฤษณา โพธิ์เนย 3/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
12 22029 เด็กหญิงกวิลทิพย์ นาคสิงห์ 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
13 22030 เด็กหญิงกัญชพร โต้งดัง 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
14 22031 เด็กหญิงกัญญาภัค เหมะ 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
15 22032 เด็กหญิงจิราพัชร ขุนพิลึก 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
16 22033 เด็กหญิงเจนจิรา สารสมัคร 3/11 ธนาคารโรงเรียน
17 22034 เด็กหญิงชนันภรณ์ พิมพ์ขาว 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
18 22035 เด็กหญิงณัฐภัสสร อภัยเทศพานิช 3/11 ศิลปะและสิ่งแวดล้อม
19 22036 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา รัชฏาพิริยกรณ์ 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
20 22037 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทับจีน 3/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
21 22038 เด็กหญิงนิศารัตน์ ตลับเงิน 3/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
22 22039 เด็กหญิงบัณฑิตา อินเล็ก 3/11 แอโรบิค
23 22040 เด็กหญิงปณิฎาภา โสภา 3/11 Eng Dance Union(EDU)
24 22041 เด็กหญิงปรียาภรณ์ ติยะศรี 3/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
25 22042 เด็กหญิงปวรรัตน์ เกษมุติ 3/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
26 22043 เด็กหญิงปัณณพร เกษมุติ 3/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
27 22044 เด็กหญิงปาริฉัตร จีนตะกัน 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
28 22045 เด็กหญิงพลอยสวย มาเกิด 3/11 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
29 22046 เด็กหญิงมณีรัตน์ รงค์ทอง 3/11 ธนาคารโรงเรียน
30 22047 เด็กหญิงมีนา สุริยกานต์ 3/11 แอโรบิค
31 22048 เด็กหญิงรสรินทร์ คำวาง 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
32 22049 เด็กหญิงรุจาภา ศรีวิเชียร 3/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
33 22051 เด็กหญิงวรัมพร ปานท่าฬ่อ 3/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
34 22052 เด็กหญิงวิมลสิริ พุฒแก้ว 3/11 แอโรบิค
35 22053 เด็กหญิงสวรส ทองประเสริฐ 3/11 ธนาคารโรงเรียน
36 22054 เด็กหญิงสุชานาฏ เรืองกสิกรณ์ 3/11 แอโรบิค
37 22055 เด็กหญิงอริสา พลพัฒน์ 3/11 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
38 22056 เด็กหญิงอริสา ปัญญาไข 3/11 แอโรบิค
39 22057 เด็กหญิงอาทิตติยา บุตรลพ 3/11 ธนาคารโรงเรียน