เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21663 เด็กชายจิรวัฒน์ อยู่งาม 3/2 งานไม้
2 21664 เด็กชายณัฐนิติพงศ์ ขันวงศ์ 3/2 เปตองเเละกรีฑา
3 21665 เด็กชายปรินทร จันทร์ยัง 3/2 งานไม้
4 21666 เด็กชายพงศภัค สินประเสริฐ 3/2 ฟุตบอล
5 21667 เด็กชายภูมิพัฒน์ วิทยกิจ 3/2 การละเล่นไทย
6 21668 เด็กชายรตนวรพล ใยคง 3/2 ฟุตบอล
7 21669 เด็กชายสุภนัย หัสแดง 3/2 การละเล่นไทย
8 21670 เด็กชายอนนท์ธิพัทธิ์ สุระดม 3/2 งานไม้
9 21672 เด็กชายเอกวุฒิ แก้วเกษ 3/2 งานไม้
10 21673 เด็กหญิงกนกพร โพธิ์ทอง 3/2 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
11 21674 เด็กหญิงกันตินาภรณ์ รัตนา 3/2 คอมพิวเตอร์ 1
12 21675 เด็กหญิงกุลภัสสรณ์ แก้วโต 3/2 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
13 21676 เด็กหญิงจิดาภา แจ่มทรัพย์ไพศาล 3/2 การละเล่นไทย
14 21677 เด็กหญิงญารินดา นาคพงษ์ 3/2 ท่องโลกอาเซียน
15 21678 เด็กหญิงณัฎฐรียา สุวรรณครู 3/2 ท่องโลกอาเซียน
16 21679 เด็กหญิงตรีชยา ทองเชื้อ 3/2 ครอบครัวพอเพียง
17 21680 เด็กหญิงธนัญญา ศรีเมือง 3/2 การละเล่นไทย
18 21681 เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ด่าน 3/2 หนองฉางสังคีต
19 21682 เด็กหญิงนันทกาญจน์ ด่านกลาง 3/2 การละเล่นไทย
20 21683 เด็กหญิงนินนาท จีระดิษฐ์ 3/2 ท่องโลกอาเซียน
21 21684 เด็กหญิงบวรลักษณ์ จันทนูศร 3/2 ท่องโลกอาเซียน
22 21685 เด็กหญิงปนัตตา พาทปรีดา 3/2 คิดเลขเร็ว
23 21686 เด็กหญิงปวันรัตน์ เริงกสิวิทย์ 3/2 ท่องโลกอาเซียน
24 21687 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ปิ่นโต 3/2 ท่องโลกอาเซียน
25 21688 เด็กหญิงปานระพี ภูมิเรศ 3/2 การละเล่นไทย
26 21689 เด็กหญิงปิยนุช ขุนพิลึก 3/2 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
27 21690 เด็กหญิงพิมพ์พิพรรธ ชูหา 3/2 คอมพิวเตอร์ 1
28 21691 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ปรากริม 3/2 ท่องโลกอาเซียน
29 21692 เด็กหญิงภิริษา ปิ่นแก้ว 3/2 การละเล่นไทย
30 21693 เด็กหญิงวรรณพร จีนเขตกรณ์ 3/2 บาสเกตบอล
31 21694 เด็กหญิงวรรณิดา จันทร 3/2 แอโรบิค
32 21695 เด็กหญิงวรางคณา พรหมจักร 3/2 แอโรบิค
33 21696 เด็กหญิงวรางคณา ดีพิจารณ์ 3/2 การละเล่นไทย
34 21697 เด็กหญิงศศิธร คฤหปาน 3/2 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
35 21698 เด็กหญิงศสิณา บุราณ 3/2 การละเล่นไทย
36 21699 เด็กหญิงสุชาดา วิเชียรรัตน์ 3/2 หนองฉางสังคีต
37 21700 เด็กหญิงสุชาวดี สินสิงห์ 3/2 คิดเลขเร็ว
38 21701 เด็กหญิงสุวภัทร ศุภกิจวัฒนา 3/2 Everything you can do!!
39 21702 เด็กหญิงอภิลินี พินิจมนตรี 3/2 การละเล่นไทย
40 21703 เด็กหญิงอมรรัตน์ คงคู่บุญ 3/2 วอลเลย์บอล