เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21704 เด็กชายกีรติ ลิ้มอรุโณทัย 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
2 21705 เด็กชายจักรพงศ์ กุสุโมทย์ 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
3 21706 เด็กชายณัฐพล สงัด 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
4 21707 เด็กชายธนกฤต มุทิตา 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
5 21708 เด็กชายธนพนธ์ ไก่ลุ้ย 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
6 21709 เด็กชายธราเทพ บัวบาน 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
7 21710 เด็กชายปิยวัฒน์ สาคร 3/3 บาสเกตบอล
8 21711 เด็กชายพชร เลากสิกรรม 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
9 21712 เด็กชายพันธการ ไผ่บง 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
10 21713 เด็กชายพีรวิชญ์ ธนณัฐเชาวกรกุล 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
11 21714 เด็กชายพุฒิพงศ์ หุ่นธานี 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
12 21715 เด็กชายภีมวัจน์ บุญมี 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
13 21716 เด็กชายยศพัทธ์ พลูเพิ่ม 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
14 21717 เด็กชายรมย์ธีรา ยิ้มพักตร์ 3/3 ลูกเสือกองพิเศษ
15 21718 เด็กชายรังสิมันตุ์ เหมะ 3/3 ลูกเสือกองพิเศษ
16 21719 เด็กชายวรัญญู อักษร 3/3 หนองฉางสังคีต
17 21720 เด็กชายศุภกิจจ์ ทาเอื้อ 3/3 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
18 21721 เด็กชายสหรัฐ มิ่งขวัญ 3/3 บาสเกตบอล
19 21722 เด็กหญิงกนกพร ฐิติธนกิจจาพร 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
20 21723 เด็กหญิงกมลวรรณ ชำนาญเขตรกรณ์ 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
21 21724 เด็กหญิงกัญญาภัค ดีภา 3/3 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
22 21725 เด็กหญิงขนิษฐา เรืองศรี 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
23 21726 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ ขันกสิกรณ์ 3/3 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
24 21727 เด็กหญิงณัฐธิชา ครุธชา 3/3 เกมสร้างสรรค์
25 21728 เด็กหญิงณัฐริกา บุญมา 3/3 A-MATH
26 21730 เด็กหญิงธนวันต์ พุ่มพงษ์ 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
27 21731 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พุกดวง 3/3 การละเล่นไทย
28 21732 เด็กหญิงนภสชล เนียมสันเทียะ 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
29 21733 เด็กหญิงนฤมล กะระวะสุ 3/3 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
30 21734 เด็กหญิงบุษราทิพย์ นวะสิทธิ์ 3/3 เกมสร้างสรรค์
31 21735 เด็กหญิงพริมแพรพรรณ ชินพีระเสถียร 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
32 21736 เด็กหญิงภัทรวดี ห่วงอาษา 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
33 21737 เด็กหญิงรุ่งนภา โอ้ระลึก 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
34 21738 เด็กหญิงวรัญญา โรจรัตน์ 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
35 21739 เด็กหญิงศุภากร บุญจำเนียร 3/3 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
36 21740 เด็กหญิงสุชาวดี พินผ่อง 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
37 21741 เด็กหญิงสุตาภัคร ลินทอง 3/3 การละเล่นไทย
38 21742 เด็กหญิงสุธิดา สิทธิเขตรกรณ์ 3/3 เกมสร้างสรรค์
39 21743 เด็กหญิงอาริษา โพธิ์เปี่ยม 3/3 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
40 23221 เด็กหญิงสินาวรรณ์ วรกุลวรรธนะ 3/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์