เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21745 เด็กชายกรณภัทร จังประเสริฐ 3/4 ครอบครัวพอเพียง
2 21746 เด็กชายกฤตเมธ ขยัน 3/4 เปตองเเละกรีฑา
3 21747 เด็กชายจิรัฏฐ์ ชูทรัพย์ 3/4 ลูกเสือกองพิเศษ
4 21748 เด็กชายจิรายุ ทับทิมทัย 3/4 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
5 21749 เด็กชายณฐพล ดิษฐเจริญ 3/4 งานไม้
6 21750 เด็กชายตฤณ เกตุเกล้า 3/4 IoT เพื่อการเรียนรู้
7 21751 เด็กชายธนกฤต แก้วการไร่ 3/4 เปตองเเละกรีฑา
8 21752 เด็กชายธนโชติ แซ่แต้ 3/4 เปตองเเละกรีฑา
9 21753 เด็กชายธนดล ทวีวัฒน์ 3/4 เปตองเเละกรีฑา
10 21754 เด็กชายธนพล กำพล 3/4 งานไม้
11 21755 เด็กชายนรินทร์ ดอกชะเอม 3/4 งานไม้
12 21756 เด็กชายนันท์วุฒิ ฮุงหวน 3/4 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
13 21757 เด็กชายบัญญพนต์ ว่องเกษกิจ 3/4 ลูกเสือกองพิเศษ
14 21758 เด็กชายปฎิพัทธ์ สพประสงค์ 3/4 การละเล่นไทย
15 21759 เด็กชายปรัชญา ใจภูมิ 3/4 DIY.
16 21760 เด็กชายพีรพัฒน์ แสงวิชัย 3/4 ลูกเสือกองพิเศษ
17 21761 เด็กชายภานุวัฒน์ กุดแยง 3/4 งานไม้
18 21762 เด็กชายภูวนัย พรหมนิ่ม 3/4 เปตองเเละกรีฑา
19 21763 เด็กชายรัฐพล สอนจีน 3/4 ลูกเสือกองพิเศษ
20 21764 เด็กชายวงศ์ศักดิ์ ภุมรินทร์ 3/4 การละเล่นไทย
21 21765 เด็กชายวชิรศักดิ์ จันทพันธ์ 3/4 เปตองเเละกรีฑา
22 21767 เด็กชายอนุนาถ ฉิมสุข 3/4 DIY.
23 21768 เด็กชายอภิรักษ์ เกษระกำ 3/4 พระและเครื่องราง
24 21769 เด็กหญิงกนกวรรณ กุลพัฒน์ 3/4 การละเล่นไทย
25 21770 เด็กหญิงกมลวรรณ แกล้ววิกย์กิจ 3/4 คหกรรม
26 21771 เด็กหญิงกัลยกร ราชานนท์ 3/4 คหกรรม
27 21772 เด็กหญิงเกวลิน วงค์แก้ว 3/4 การละเล่นไทย
28 21773 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสนธิ 3/4 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
29 21774 เด็กหญิงณัฐธิดา บูรณพันธ์ 3/4 การละเล่นไทย
30 21775 เด็กหญิงนัฐฐิรา นุชนารถ 3/4 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
31 21776 เด็กหญิงนารีรัตน์ ศรีจันทร์ 3/4 การละเล่นไทย
32 21778 เด็กหญิงปัทมาพร อ่ำทุ่งพงษ์ 3/4 การละเล่นไทย
33 21779 เด็กหญิงพรนภัส หุ่นธานี 3/4 คหกรรม
34 21780 เด็กหญิงพรสวรรค์ รอดละมูล 3/4 คหกรรม
35 21781 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทร์ฉาย 3/4 คหกรรม
36 21782 เด็กหญิงสาริศา ศิริโยธา 3/4 คหกรรม
37 21783 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เริงเขตรกรณ์ 3/4 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
38 21784 เด็กหญิงอาภัสรา เถื่อนวิถี 3/4 การละเล่นไทย
39 22686 เด็กหญิงฐิติภรณ์ ขำหรุ่น 3/4 คหกรรม