เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/5
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21785 เด็กชายคภัสดี โพธิวัลย์ 3/5 ลูกเสือกองพิเศษ
2 21786 เด็กชายชยานันต์ คำรื่น 3/5 บาสเกตบอล
3 21787 เด็กชายณัฐนนท์ ทวีทรัพย์นวกุล 3/5 ลูกเสือกองพิเศษ
4 21788 เด็กชายณัฐนันท์ ฉายวัฒนา 3/5 บาสเกตบอล
5 21789 เด็กชายดลภพร์ เทพจินดา 3/5 Chemistry game
6 21790 เด็กชายธนบดี มีอยู่ 3/5 ลูกเสือกองพิเศษ
7 21791 เด็กชายธรรมรัตน์ แจ่มศรี 3/5 ลูกเสือกองพิเศษ
8 21792 เด็กชายธีรภัทร เเก้วกัณหา 3/5 SUDOKU
9 21793 เด็กชายธีรศานติ์ ทาเอื้อ 3/5 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
10 21794 เด็กชายปรมินทร์ ชูชะนะ 3/5 บาสเกตบอล
11 21795 เด็กชายปวริศร์ กอบธัญกรณ์ 3/5 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
12 21796 เด็กชายภูริณัฐ เส็งจีน 3/5 บาสเกตบอล
13 21797 เด็กชายรชต วงศ์วรางค์ 3/5 ลูกเสือกองพิเศษ
14 21798 เด็กชายรพีภัทร์ ขำคล้าย 3/5 SUDOKU
15 21799 เด็กชายวทัญญู หัสเทวา 3/5 SUDOKU
16 21800 เด็กชายสิงห์เพ็ชร ชนะสงคราม 3/5 บาสเกตบอล
17 21801 เด็กชายเอกภัทร เนาวกูล 3/5 วอลเลย์บอล
18 21802 เด็กหญิงกมลวรรณ บุญเกตุ 3/5 ท่องโลกอาเซียน
19 21803 เด็กหญิงกฤติมา ปิ่นจันทร์ 3/5 คอมพิวเตอร์ 1
20 21804 เด็กหญิงกัญญาณัฐ มงคลไทย 3/5 คอมพิวเตอร์ 1
21 21805 เด็กหญิงขวัญฤทัย เกษตรกรณ์ 3/5 สรภัญญะ/เเปล
22 21806 เด็กหญิงจิณห์นิภา หวังผล 3/5 ท่องโลกอาเซียน
23 21807 เด็กหญิงจิราวรรณ ขันทอง 3/5 คอมพิวเตอร์ 1
24 21808 เด็กหญิงดลพร เฉลียว 3/5 Everything you can do!!
25 21809 เด็กหญิงธนภรณ์ แรงการนา 3/5 ท่องโลกอาเซียน
26 21810 เด็กหญิงนฤมล กางทา 3/5 ท่องโลกอาเซียน
27 21811 เด็กหญิงปมัญญา อุดมศรี 3/5 Eng Dance Union(EDU)
28 21812 เด็กหญิงปาริฉัตร รุ่งศรี 3/5 Eng Dance Union(EDU)
29 21813 เด็กหญิงปิยวรรณ ตันเปรมวงษ์ 3/5 Eng Dance Union(EDU)
30 21814 เด็กหญิงพรพิมล รัดพัด 3/5 คอมพิวเตอร์ 1
31 21815 เด็กหญิงพศิกา กันทะ 3/5 ท่องโลกอาเซียน
32 21816 เด็กหญิงพัชรี เส็งหนองแบน 3/5 คอมพิวเตอร์ 1
33 21817 เด็กหญิงพิชาภรณ์ สระแก้ว 3/5 Everything you can do!!
34 21818 เด็กหญิงรัฐนันท์ เพียรเกษกิจ 3/5 ท่องโลกอาเซียน
35 21819 เด็กหญิงวรภัทรา จูมโสดา 3/5 ท่องโลกอาเซียน
36 21820 เด็กหญิงวรรณภา อยู่เปรม 3/5 ท่องโลกอาเซียน
37 21821 เด็กหญิงวิไลพร สารสุวรรณ์ 3/5 คอมพิวเตอร์ 1
38 21822 เด็กหญิงศรสวรรค์ศิริ บางมณี 3/5 ท่องโลกอาเซียน
39 21823 เด็กหญิงสุดารัตน์ จีนจรรยา 3/5 ท่องโลกอาเซียน
40 21824 เด็กหญิงสุธีรา ศุภกิจวัฒนา 3/5 Everything you can do!!