เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/6
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21825 เด็กชายกฤตยชญ์ ขยัน 3/6 เปตองเเละกรีฑา
2 21826 เด็กชายไกรวุฒิ ศรีกาญจนวงษ์ 3/6 ฟุตบอล
3 21827 เด็กชายจีรพันธ์ จงเกษกรณ์ 3/6 เปตองเเละกรีฑา
4 21829 เด็กชายธราเทพ ยามา 3/6 ฟุตบอล
5 21830 เด็กชายธราเทพ เทพกัลยา 3/6 Science QR CODE Club
6 21832 เด็กชายมุนินทร์ บุรคร 3/6 Science QR CODE Club
7 21833 เด็กชายวรรธนะ ทัศจันทร์ 3/6 Science QR CODE Club
8 21834 เด็กชายศุภกร อยู่สิงห์ 3/6 ฟุตบอล
9 21835 เด็กชายสิทธิกร ศรีพงษ์สุทธิ์ 3/6 เปตองเเละกรีฑา
10 21837 เด็กชายสุวรรณภูมิ คเชนทรพรรค 3/6 ฟุตบอล
11 22687 เด็กชายวณิชยา อารีเอื้อ 3/6 บาสเกตบอล
12 21838 เด็กหญิงกชกร เฟื่องชีวิต 3/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
13 21839 เด็กหญิงกมลวรรณ จันทร์เมือง 3/6 การละเล่นไทย
14 21841 เด็กหญิงกันยารัตน์ วัฒนวิกย์กรรม 3/6 DIY Style English
15 21842 เด็กหญิงจานุณี ชูทอง 3/6 DIY Style English
16 21843 เด็กหญิงจิณณพัต นิโรจน์ 3/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
17 21844 เด็กหญิงชลญานันท์ ศีลแดนจันทร์ 3/6 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
18 21845 เด็กหญิงชลิดา เทียมจรรยา 3/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
19 21846 เด็กหญิงฐณิษฐา เมืองนิล 3/6 DIY Style English
20 21847 เด็กหญิงฐิดารัตน์ ฟักเขียว 3/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
21 21848 เด็กหญิงณัฐวรรณ วงษ์ใจ 3/6 DIY Style English
22 21849 เด็กหญิงทัศนีย์ ชาสุดทะศรี 3/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
23 21850 เด็กหญิงธมนวรรณ เวสภักดิ์ 3/6 DIY Style English
24 21852 เด็กหญิงธันยพร ขันวงศ์ 3/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
25 21853 เด็กหญิงธีริศรา พิมประสาร 3/6 คอมพิวเตอร์ 1
26 21854 เด็กหญิงนริศรา เครืออ่อน 3/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
27 21855 เด็กหญิงปณิตา ขันโมลี 3/6 การละเล่นไทย
28 21856 เด็กหญิงปนัดดา เกษศิลป์ 3/6 DIY Style English
29 21858 เด็กหญิงพรธีรา เกิดโภคา 3/6 คอมพิวเตอร์ 1
30 21859 เด็กหญิงพัชรพร ปั้นด้วง 3/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
31 21860 เด็กหญิงเพชรไพลิน ประสิทธิการ 3/6 DIY Style English
32 21861 เด็กหญิงแพรพิไล หอมมาลัย 3/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
33 21862 เด็กหญิงภักวดี เจริญสว่าง 3/6 คอมพิวเตอร์ 1
34 21863 เด็กหญิงรัฐนันท์ ใจแสน 3/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
35 21864 เด็กหญิงวริศรา บุญมา 3/6 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
36 21865 เด็กหญิงโสภิตา บินเซส 3/6 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)