เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/7
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21866 เด็กชายกรวิชญ์ เกสทอง 3/7 บาสเกตบอล
2 21867 เด็กชายกฤตเมธ สนฉาย 3/7 ท่องโลกอาเซียน
3 21868 เด็กชายจิรสิน ทวีกสิกรรม 3/7 บาสเกตบอล
4 21869 เด็กชายชนพัฒน์ บุญหนุน 3/7 ลูกเสือกองพิเศษ
5 21870 เด็กชายวัจนัตน์ หน่อคง 3/7 ลูกเสือกองพิเศษ
6 21871 เด็กชายธนกร ซื้อมีชัย 3/7 ท่องโลกอาเซียน
7 21872 เด็กชายธนภูมิ จำปาเครือ 3/7 Crossword
8 21873 เด็กชายนิติธร วังสีราช 3/7 ลูกเสือกองพิเศษ
9 21874 เด็กชายปฏิพัทธิ์ เหลือน้อย 3/7 A-MATH
10 21875 เด็กชายปิติโชค เรืองเขตพิศ 3/7 ท่องโลกอาเซียน
11 21876 เด็กชายพงศพัศ ทองมา 3/7 Science QR CODE Club
12 21877 เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์เขียน 3/7 ท่องโลกอาเซียน
13 21878 เด็กชายภูมิรพีฐช์ ดีเต่า 3/7 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
14 21879 เด็กชายวีรเดช ภักดี 3/7 ท่องโลกอาเซียน
15 21880 เด็กชายศุภวิชญ์ กางกร 3/7 ลูกเสือกองพิเศษ
16 21881 เด็กชายอภิสิทธิ์ พิมพ์จันทร์ 3/7 ท่องโลกอาเซียน
17 21882 เด็กหญิงณัชชา สุวาท 3/7 คิดเลขเร็ว
18 21883 เด็กหญิงณัฐนารี กล้ากสิกิจ 3/7 คิดเลขเร็ว
19 21884 เด็กหญิงณัฐมน โตวิจารณ์ 3/7 IoT เพื่อการเรียนรู้
20 21886 เด็กหญิงธนาพร นวลนางแย้ม 3/7 คิดเลขเร็ว
21 21887 เด็กหญิงนันทิษา แพรเขียว 3/7 คหกรรม
22 21888 เด็กหญิงปริยากร คาวิน 3/7 Crossword
23 21889 เด็กหญิงปลายฝน อยู่พุ่ม 3/7 คิดเลขเร็ว
24 21890 เด็กหญิงปัณณภัทร์ สิทธิทูล 3/7 คิดเลขเร็ว
25 21891 เด็กหญิงพรภนา ทสะภาค 3/7 บาสเกตบอล
26 21892 เด็กหญิงพรรณิภา นามใหม่ 3/7 Crossword
27 21893 เด็กหญิงพรลภัส แรงเขตรการ 3/7 คหกรรม
28 21894 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา กสิกรณ์ 3/7 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
29 21895 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ศรีพันธ์ 3/7 Crossword
30 21896 เด็กหญิงพีรดา คงห้วยรอบ 3/7 Crossword
31 21897 เด็กหญิงภัคจิรา บุญยะคงรัตน์ 3/7 สื่อกระดาษสีสวย
32 21898 เด็กหญิงรสสุคนธ์ โสภณอดิศักดิ์ 3/7 คิดเลขเร็ว
33 21899 เด็กหญิงรุจาภา ดาวลอย 3/7 Crossword
34 21900 เด็กหญิงรุจีรา เพ็ญเขตรวิทย์ 3/7 คิดเลขเร็ว
35 21901 เด็กหญิงวรรณวิสา ปัญญาไข 3/7 คิดเลขเร็ว
36 21902 เด็กหญิงวริยา สุดตามัย 3/7 คิดเลขเร็ว
37 21903 เด็กหญิงสุพิชญาภัค พรจรัสกุลวัฒน 3/7 พับกระดาษ Origami
38 21904 เด็กหญิงสุภัชชา ตั้งสกุลวัฒนชัย 3/7 สื่อกระดาษสีสวย
39 21905 เด็กหญิงอธิชา ชาติสวัสดิ์ 3/7 พับกระดาษ Origami