เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 3/9
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21947 เด็กชายกษิดิศ ธัญญเจริญ 3/9 English is fun 3
2 21948 เด็กชายปัณณวิทญ์ พูลพิพัฒน์ 3/9 English is fun 3
3 21949 เด็กชายพบธรรม อักษรสารสิทธิ์ 3/9 English is fun 3
4 21950 เด็กชายภัครวรรธน์ อัจฉริยะเกียรติ 3/9 English is fun 3
5 21951 เด็กชายภีมวิชญ์ พุ่มน้อย 3/9 English is fun 3
6 21952 เด็กชายภูริภัทร มาอนันต์ 3/9 English is fun 3
7 21953 เด็กชายยศณวัฒน์ อ่อนจันทร์ 3/9 English is fun 3
8 21954 เด็กชายวุฒิภัทร กาวิละ 3/9 English is fun 3
9 21955 เด็กหญิงกชมาศ เกษม 3/9 English is fun 3
10 21956 เด็กหญิงจิรนันท์ ดาวตุ่น 3/9 English is fun 3
11 21957 เด็กหญิงณัฐชญา ประสิทธิ์ 3/9 English is fun 3
12 21958 เด็กหญิงณัฐวิภา พิกุลทอง 3/9 English is fun 3
13 21959 เด็กหญิงธณัฏฐา ดอกลำเจียก 3/9 English is fun 3
14 21960 เด็กหญิงธนิตา สุระขันธ์ 3/9 English is fun 3
15 21961 เด็กหญิงธัญญรัศม์ ทรัพย์ประเสริฐ 3/9 English is fun 3
16 21962 เด็กหญิงนฤมล ประสิทธิ์ 3/9 English is fun 3
17 21963 เด็กหญิงเบญญาภา ลิ้มไพบูลย์ 3/9 English is fun 3
18 21964 เด็กหญิงประภัสรา บรรจง 3/9 English is fun 3
19 21965 เด็กหญิงปิยาพัชร ศกุนตนาฏ 3/9 English is fun 3
20 21966 เด็กหญิงพลอยชมพู แสงผ่อง 3/9 English is fun 3
21 21967 เด็กหญิงพิมพ์กมล ศรีสด 3/9 English is fun 3
22 21968 เด็กหญิงพิมพ์นารา แจ้งถิ่นป่า 3/9 English is fun 3
23 21969 เด็กหญิงพีรดา จุ่งมิตร 3/9 English is fun 3
24 21970 เด็กหญิงภัทรพร มีสุข 3/9 English is fun 3
25 21971 เด็กหญิงมนกาญจน์ กาหลง 3/9 English is fun 3
26 21972 เด็กหญิงรมิตา บัวเผื่อน 3/9 English is fun 3
27 21973 เด็กหญิงลัลนา อินต๊ะอุ่นวงศ์ 3/9 English is fun 3
28 21974 เด็กหญิงสันนิภา ธาดาประดับสกุล 3/9 English is fun 3
29 21975 เด็กหญิงสิริวิมล สระจันทร์ 3/9 English is fun 3
30 21976 เด็กหญิงสุวิภารัตน์ อัจฉริยะเกียรติ 3/9 English is fun 3