เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21086 นายธนพงษ์ มหันตรัตน์ 4/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
2 21252 นายอภิรักษ์ เริงเกตกรรม 4/1 Enjoy Cooking
3 21108 นางสาวณัฐรวี ช่วยวัง 4/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 21258 นางสาวชนิกานต์ เเสงผ่อง 4/1 Chem is fun
5 21261 นางสาวฐิตา วราหะ 4/1 Chem is fun
6 21273 นางสาวโยถิกา คนทา 4/1 ARTstation(สถานีศิลปะ)
7 21333 นางสาวญาณิศา กุสุโมทย์ 4/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
8 21334 นางสาวณัชชา ภู่พงษ์ 4/1 เก็บศัพท์จากหนัง
9 21335 นางสาวณัฐวดี จีนจรรยา 4/1 ARTstation(สถานีศิลปะ)
10 21336 นางสาวดาราวรรณ พึ่งแก้ว 4/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
11 21337 นางสาวธนัญญา คำกลึง 4/1 Crossword
12 21339 นางสาวเปรมยุดา ยอดสุทธิ 4/1 Chem is fun
13 21340 นางสาวพงศ์พัชรา จุ้ยดอนกลอย 4/1 เก็บศัพท์จากหนัง
14 21341 นางสาวพรตวรรณ โนรี 4/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
15 21342 นางสาวพรทิภากรณ์ ถ่อนสันเทียะ 4/1 Chem is fun
16 21343 นางสาวพลอยชมพู ทรัพย์ประเดิมชัย 4/1 เก็บศัพท์จากหนัง
17 21347 นางสาวมนัสนันท์ ดีพิจารณ์ 4/1 Crossword
18 21351 นางสาววริศรา เอี่ยมอาจหาญ 4/1 Crossword
19 21355 นางสาวสุชัญสินี ประสิทธิ์ 4/1 Crossword
20 21358 นางสาวอักษรินทร์ เนียมสันเทียะ 4/1 Crossword
21 21412 นางสาวชาลิสา พูลเพิ่ม 4/1 We are Kme
22 21416 นางสาวนลินทิพย์ พร้อมพลากร 4/1 คิดเลขเร็ว
23 21421 นางสาวรังษ์รัก คำมี 4/1 We are Kme
24 21422 นางสาววรรณวนัช ภัทรพิไลรักษ์ 4/1 NCW String ensemble
25 22608 นางสาวกัญจน์อมล อาสะโภ 4/1 Chem is fun
26 23158 นางสาวชุติกาญจน์ เพชรกลาง 4/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
27 23159 นางสาวณิภาพร ลองทอง 4/1 หนองฉางสังคีต
28 23160 นางสาวนันทัชพร เนียมโต 4/1 Chem is fun
29 23161 นางสาวแพรพิไล พนาพิทักษ์กูล 4/1 ส่งเสริมประชาธิปไตย