เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/10
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21088 นายบุญฤทธิ์ บุญธรรม 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 21092 นายปาลวัฒน์ ขยัน 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
3 21127 นายปวเรศ ป้อมคำ 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 21207 นายนพณัช มัชบัญฑิต 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 21370 นายวงศธร เรืองพูล 4/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
6 21373 นายอภิสิทธิ์ อิ่มโอษฐ์ 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
7 21429 นายคณิศร จำปา 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 21430 นายเจษฎา ศรีมงคล 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 21431 นายชญานนท์ อินทนู 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 21432 นายชยธร ประสมพงษ์ 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
11 21433 นายณัฐชนนท์ ป้อมกระสันต์ 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
12 21434 นายณัฐดนัย แสนสุข 4/10 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
13 21435 นายณัฐนันท์ ฤทธิเดช 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
14 21442 นายปวริศร์ เดชประทุม 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 21448 นายสุภกิจ อยู่ประจักษ์ 4/10 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
16 21451 นายอิทธิพงศ์ โพธิ์กลิ่น 4/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
17 21472 นายพัชรพล ดำนงค์ 4/10 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
18 21476 นายวุฒิพร สร้อยจู 4/10 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
19 23214 นายสมหวัง พุ่มพฤกษ์ 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
20 21136 นางสาวเจนปรียา บัวเทศ 4/10 โครงงานขนมนึ่ง
21 21141 นางสาวณัฐวดี หรรษา 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
22 21159 นางสาวอ้ญนรา ชัยวัฒนารักษ์ 4/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
23 21221 นางสาวจิรัญญา แพรเขียว 4/10 นานาพับ
24 21223 นางสาวญาดา หงษ์สัมฤทธิ์ 4/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
25 21376 นางสาวจิรประภา พรหมศิริ 4/10 นานาพับ
26 21381 นางสาวณัฐรุจา กลมกลึง 4/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
27 21384 นางสาวธัญลักษณ์ หนองคาย 4/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
28 21389 นางสาวรุจิรา หนองคาย 4/10 โครงงานขนมนึ่ง
29 21391 นางสาววณิภา อภัยนุช 4/10 นานาพับ
30 21393 นางสาวสุดารัตน์ บ้านมอญ 4/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
31 21481 นางสาวจิดาธิตา อาจิณ 4/10 โครงงานขนมนึ่ง
32 21486 นางสาวนฤภร เผ่าชวด 4/10 ส่งเสริมประชาธิปไตย
33 21504 นางสาวอาทิตย์ ไตรกิจมงคล 4/10 เย็บ ปัก ถัก ร้อย