เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/11
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21090 นายปรานต์ พรมชาติ 4/11 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
2 21099 นายศิริพงศ์ ทุ่งทอง 4/11 Enjoy Cooking
3 21161 นายธนภัทร ท้าวอินทร์ต๊ะ 4/11 ชุมนุมดาราศาสตร์
4 21162 นายธเนศ แสนหลวง 4/11 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
5 21166 นายภานุพงศ์ ฟักเขียว 4/11 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
6 21167 นายลัทธพล ฤทธิ์สมจิตร์ 4/11 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 21172 นายศุภกิตติ์ เผ่าโหมด 4/11 ชุมนุมดาราศาสตร์
8 21204 นายชยุตรา แสงประชาทัย 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
9 21210 นายปรมินทร์ คงปรือ 4/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
10 21244 นายธนัญชัย ศิริคำภา 4/11 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 23215 นายอัษฎาวุธ อำพิน 4/11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
12 21220 นางสาวจิรนันท์ จันต่อม 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
13 21222 นางสาวชุติมา วัดเกลี้ยวพงษ์ 4/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
14 21224 นางสาวณัชธาริณี อําพิน 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
15 21230 นางสาวมาติกา เมืองจันทร์ 4/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
16 21232 นางสาววิภาพรรณ กีตา 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
17 21233 นางสาววิมลณัฐ พิลึกดีเดช 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
18 21234 นางสาวสาธิตา จันทคุ 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
19 21236 นางสาวสุนิตา ศรีนารถ 4/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
20 21269 นางสาวพัชรา พนมเวท 4/11 ธนาคารโรงเรียน
21 21271 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ วิรัชวงษ์ 4/11 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
22 21278 นางสาวสุภัสสรา พิลึกฤเดช 4/11 ธนาคารโรงเรียน
23 21317 นางสาวอัญชิษฐา คชดี 4/11 ส่งเสริมประชาธิปไตย
24 21385 นางสาวพรรณวดี แท่งทอง 4/11 นานาพับ
25 21396 นางสาวอัสมา แซ่เตีย 4/11 Enjoy Cooking
26 21452 นางสาวกมลทิพย์ ฟ้าแลบ 4/11 Library สร้างสรรค์
27 21453 นางสาวจิราภา ขามเทศ 4/11 Library สร้างสรรค์
28 21457 นางสาวเบญจรงค์ พิลึกฤเดช 4/11 ร้องเล่นเต้นจีน
29 21458 นางสาวปทุมพร สิทธิ 4/11 Library สร้างสรรค์
30 21461 นางสาวภาริตา ธนะสังข์ 4/11 Library สร้างสรรค์
31 21464 นางสาวสุชานันท์ วันดี 4/11 ผูกผ้า
32 21482 นางสาวจินดารัตน์ ชูสุวรรณ 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
33 21494 นางสาววรรณษา ตะกรุด 4/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
34 21496 นางสาววิรัณญา อยู่รอง 4/11 เพลงไทยยุคโซเชียล
35 23216 นางสาวพิมพิศา สำราญวงค์ 4/11 ชุมนุมดาราศาสตร์
36 23217 นางสาวศุภานัน แหลมเนียม 4/11 ร้องเล่นเต้นจีน