เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21171 นายศิษฎา โต๋วสัจจา 4/2 SUDOKU
2 21241 นายณัฐชานันท์ สิทธิทูล 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 21242 นายทิวัตถ์ ทองฤทธิ์ 4/2 ส่งเสริมประชาธิปไตย
4 21245 นายธนากร ดอมไธสง 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 21249 นายศิวัฒน์ สอนซิว 4/2 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
6 21250 นายศุทธิพัฒน์ จันทร์ล้วน 4/2 Enjoy Cooking
7 21323 นายคมสัน จินตกสิกรรม 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 21330 นายเอกชนะ ซุ่นฮั้ว 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 21401 นายต่อตระกูล สุวรรณกิจ 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 21405 นายภัทรดนัย กมลมาลย์ 4/2 Enjoy Cooking
11 21406 นายสุรพงษ์ เพ็งพะยม 4/2 SUDOKU
12 22170 นายพชรพล บุตรลพ 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 23162 นายณัฐพล เขียวพิมพ์ 4/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 21100 นางสาวกมลวรรณ ว่องวิการณ์ 4/2 Enjoy Cooking
15 21103 นางสาวกาญจน์ณัฏฐา โอฬารวัฒนกุล 4/2 Enjoy Cooking
16 21105 นางสาวจิราพร ยงเขตรกิจ 4/2 Enjoy Cooking
17 21111 นางสาวธันย์ชนก สมุทรัตน์ 4/2 Enjoy Cooking
18 21112 นางสาวพรรณพัชร รักษากลิ่น 4/2 Enjoy Cooking
19 21116 นางสาววัลภา นาคเพชร์ 4/2 Enjoy Cooking
20 21175 นางสาวจันจิรารัตน์ พูลมา 4/2 Enjoy Cooking
21 21185 นางสาวพิมชนก วงษ์เวช 4/2 Enjoy Cooking
22 21188 นางสาวภัทรวดี แข็งธัญกิจ 4/2 Enjoy Cooking
23 21189 นางสาวเมธาพร โพธิ์เมือง 4/2 Enjoy Cooking
24 21198 นางสาวอรปรียา ดีจ้าย 4/2 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
25 21267 นางสาวธัญวรัตน์ ทองปลิว 4/2 Enjoy Cooking
26 21331 นางสาวกัญญาณัฐ ดาวดวง 4/2 Everything you can do!!
27 21338 นางสาวนิชานันท์ มายา 4/2 Everything you can do!!
28 21353 นางสาววิชญาพร ทิพรส 4/2 Everything you can do!!
29 21356 นางสาวสุภนิดา พลนาค 4/2 We are Kme
30 21408 นางสาวขวัญฤทัย หาญสาริกิจ 4/2 พระและเครื่องราง
31 21426 นางสาวสุดารัตน์ ขุนทอง 4/2 พระและเครื่องราง
32 21493 นางสาวรัตนาพร โชติทรัพย์ 4/2 Enjoy Cooking
33 21501 นางสาวสุพิชญา สุขโรชนี 4/2 สรภัญญะ/เเปล
34 22696 นางสาวพิมพ์ชนก เปรมจิตร์ 4/2 Enjoy Cooking
35 23163 นางสาวจันสุดา สังวรศิลป์ 4/2 ห้องเรียนสีเขียว
36 23164 นางสาววรัญญา ฮะฉั่ว 4/2 เย็บ ปัก ถัก ร้อย