เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21084 นายธนกฤติ ยงเขตกิจ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 21093 นายพงศ์พัฒน์ เครือธนกุล 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 21095 นายภูวเรศ ภัทรภากรณ์ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 21173 นายสุทธิภัทร ฟักเขียว 4/3 Enjoy Cooking
5 21213 นายภัคพล จำนงภักดี 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 21239 นายเกษมศักดิ์ ตาสาโรจน์ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 21279 นายกิตติศักดิ์ นาครินทร์ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 21322 นายกิตตินันท์ พฤทธิ์ลักษมี 4/3 GSP MATH GAME
9 21325 นายธีรัช อินทฉาย 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 21326 นายปารวัฒน์ ฉวีจันทร์ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 21327 นายวิทวัส ศรีเดช 4/3 SUDOKU
12 21436 นายธนพงษ์ เกงเกต 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 21439 นายนนทพัทธ์ เทียนลำ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 21447 นายสุธิพงษ์ สุวรรณศรี 4/3 SUDOKU
15 23165 นายปวริศร์ แกว่นกสิการณ์ 4/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
16 21101 นางสาวกันติชา วิทยารัตน์ 4/3 Crossword
17 21102 นางสาวกัลยรัตน์ มาถึง 4/3 ห้องเรียนสีเขียว
18 21114 นางสาววริษา แสงสาคร 4/3 รักล้นจาน
19 21115 นางสาววัลภา ยิ้มพะ 4/3 Enjoy Cooking
20 21174 นางสาวกัลยา ดีพิจารณ์ 4/3 Enjoy Cooking
21 21179 นางสาวณัฐนิชา สิงห์ทอง 4/3 Enjoy Cooking
22 21190 นางสาวรติกร เจริญสุข 4/3 We are Kme
23 21191 นางสาววรินทิรา พรมใจ 4/3 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
24 21192 นางสาววีรดา แสงสุทธิเศรษฐ์ 4/3 We are Kme
25 21199 นางสาวอัจฉรา บุญยัง 4/3 We are Kme
26 21262 นางสาวณัฐชนน คฤหปาน 4/3 ธนาคารโรงเรียน
27 21263 นางสาวณัฐชยา สอนจีน 4/3 ธนาคารโรงเรียน
28 21268 นางสาวนัชชา เหล่าประชา 4/3 ธนาคารโรงเรียน
29 21270 นางสาวพิตตินันท์ อนุสรประชา 4/3 คิดเลขเร็ว
30 21354 นางสาววิมพ์วิภา แกล้วการไถ 4/3 Crossword
31 21357 นางสาวแสนสิริ คัดทะจันทร์ 4/3 ส่งเสริมประชาธิปไตย
32 21407 นางสาวกัญญากาณฑ์ เพ็ชจันทร์ 4/3 พระและเครื่องราง
33 21411 นางสาวชนมล เถื่อนวิถี 4/3 พระและเครื่องราง
34 21413 นางสาวฐิติมา ศรีเดช 4/3 NCW String ensemble
35 21423 นางสาวสิริญญา หอมไรย์ 4/3 พระและเครื่องราง
36 21479 นางสาวกฤษณา ประสิทธิการ 4/3 คิดเลขเร็ว
37 23166 นางสาวจิรภา ติยะศรี 4/3 ห้องเรียนสีเขียว
38 23167 นางสาวณัฐณิชา เศรษฐเสถียร 4/3 Enjoy Cooking
39 23168 นางสาวศรัญญา รัตนะ 4/3 เก็บศัพท์จากหนัง
40 23169 นางสาวอภิญญา สังข์ทอง 4/3 ธนาคารโรงเรียน