เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21080 นายกันต์ธีร์ ธนณัฐเชาวกรกุล 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 21085 นายธนชัย มะลิอ่อง 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 21096 นายวงศธร ศุภวาร 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 21320 นายกษิดิศ สุขนอก 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 21321 นายกันตพงศ์ ตั้งเชยวิไล 4/4 SUDOKU
6 21324 นายธนโชติ ยงเขตกิจ 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 21329 นายสุรยุทธ เลิศสมพงษ์ 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 21467 นายกรรชัย จันพาพาด 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 23170 นายธนาดล บัวคำ 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 23171 นายสรวิญ์ ตั้งสถิตพร 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 21117 นางสาววิชุลดา ชัยศิริ 4/4 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
12 21119 นางสาวศิริลักษณ์ ประมูลทรัพย์ 4/4 Enjoy Cooking
13 21135 นางสาวจุฑาภรณ์ วิวัฒน์ยุวะถาวร 4/4 Chem is fun
14 21157 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วกิจการ 4/4 Chem is fun
15 21158 นางสาวอวัสนันท์ ถ้วนศรี 4/4 We are Kme
16 21176 นางสาวจุฑารัตน์ รอดตัว 4/4 Enjoy Cooking
17 21178 นางสาวณัฐธิดา เสลา 4/4 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
18 21182 นางสาวพรนภัส จันทร์หนู 4/4 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
19 21184 นางสาวพันธิตา เอกนิคม 4/4 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
20 21187 นางสาวแพรลดา วงค์ศรี 4/4 Enjoy Cooking
21 21195 นางสาวสุดารัตน์ คุณประสาท 4/4 We are Kme
22 21257 นางสาวเกวลิน จบศรี 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
23 21260 นางสาวชุติกาญจน์ ขันนอก 4/4 ARTstation(สถานีศิลปะ)
24 21265 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองสุข 4/4 ธนาคารโรงเรียน
25 21272 นางสาวยุวดี พันธุ์เขียน 4/4 ธนาคารโรงเรียน
26 21349 นางสาวรัญชิดา ประสิทธิการ 4/4 Everything you can do!!
27 21350 นางสาววนิชา แห้วเพ็ชร 4/4 We are Kme
28 21352 นางสาววริศรา อินทสิทธิ์ 4/4 We are Kme
29 21414 นางสาวดวงกมล วงษ์สาธุภาพ 4/4 พระและเครื่องราง
30 21415 นางสาวธรรชนก กลิ่นพยงค์ 4/4 ธนาคารโรงเรียน
31 21418 นางสาวพัตรพิมล จรรยหาญ 4/4 พระและเครื่องราง
32 21424 นางสาวสุจิตรา จาสุทัศน์ 4/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
33 21485 นางสาวธนิตา อนุศาสนันท์ 4/4 สรภัญญะ/เเปล
34 23172 นางสาวเกวริน นาคสิงห์ 4/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
35 23173 นางสาวฐิตารีย์ ตันวงษา 4/4 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
36 23174 นางสาวฐิติพร รังสร้อย 4/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
37 23175 นางสาวรสริน วัฒนวิกย์กรรม 4/4 Chem is fun
38 23176 นางสาวสิรินทรา กล้าขยัน 4/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
39 23177 นางสาวอัญธิดา เกิดลาภ 4/4 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE