เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/5
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21083 นายธนกร โชคชัย 4/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 21094 นายภาณุ หงษ์ประดับ 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
3 21098 นายศักดิ์นันทต์ ตั้งกมลศรี 4/5 Enjoy Cooking
4 21209 นายธัญธร แย้มศักดิ์ 4/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 21371 นายศุภโชค แข็งการเขตร 4/5 Enjoy Cooking
6 21398 นายคุณากร สินรัมย์ 4/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 21400 นายฌานกฤชฎิ์ ประเสริฐน้อย 4/5 Enjoy Cooking
8 21403 นายปวริศ ปานแม้น 4/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 21470 นายณัฐนนท์ วารี 4/5 Enjoy Cooking
10 23178 นายจักรภัทร โพธิ์เงิน 4/5 วอลเลย์บอล
11 21109 นางสาวทรียา คณทา 4/5 Enjoy Cooking
12 21110 นางสาวธัญรักษ์ พันละภะ 4/5 Enjoy Cooking
13 21140 นางสาวณัฐธิดา บุญรักษา 4/5 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
14 21143 นางสาวธัญนันท์ จันทนเสวี 4/5 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
15 21148 นางสาวปารัช เชื้อชวด 4/5 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
16 21197 นางสาวสุภัสสรา ศรีแก้วใส 4/5 Enjoy Cooking
17 21264 นางสาวณิชารีย์ ยืนยง 4/5 บาสเกตบอล
18 21409 นางสาวคณิศร โนนแก้ว 4/5 เก็บศัพท์จากหนัง
19 21417 นางสาวพรชนก น้อยกลัด 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
20 21420 นางสาวภัทราภา วิสานิตย์ 4/5 เก็บศัพท์จากหนัง
21 21497 นางสาวศศิประภา พรหมศิริ 4/5 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
22 21500 นางสาวสุปราณี คูณป้อง 4/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
23 21505 นางสาวไอย์ลดา รูปงาม 4/5 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
24 23179 นางสาวกชพร โสรดี 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
25 23180 นางสาวจิราวรรณ ปิยะทัศน์ 4/5 ครอบครัวพอเพียง
26 23181 นางสาวณภัทร บุญสาย 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
27 23182 นางสาวณิชากร เอี่ยมมาก 4/5 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
28 23183 นางสาวแทนขวัญ ลำปาง 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
29 23184 นางสาวธัญพิชชา กรชฏาธาร 4/5 เก็บศัพท์จากหนัง
30 23185 นางสาวนภาพร แก่นจันทร์ 4/5 วอลเลย์บอล
31 23186 นางสาวนุจิรา จำปาทิพย์ 4/5 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
32 23187 นางสาวปาริชาต เกตุเส็ง 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
33 23188 นางสาวภรณ์ชิตา ชัยทำมา 4/5 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
34 23189 นางสาวรัตนวดี แรงสาริกิจ 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย
35 23190 นางสาววาสิตา คำแพง 4/5 ครอบครัวพอเพียง
36 23191 นางสาวสาวิทตรี กะละวิชัย 4/5 ส่งเสริมประชาธิปไตย