เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/6
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21082 นายเจษฎา สิงห์โตทอง 4/6 บาสเกตบอล
2 21089 นายปรเมศ สีดำ 4/6 พระและเครื่องราง
3 21122 นายณัฐภัทร ชูบัว 4/6 ประชาสัมพันธ์
4 21125 นายธีรพงศ์ เเก้วกัณหา 4/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 21128 นายภัทรดนัย แก้วจอหอ 4/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 21201 นายกิตติศักดิ์ เลี่ยมมาตร์ 4/6 พระและเครื่องราง
7 21208 นายธนวัฒน์ เรือนแก้ว 4/6 บาสเกตบอล
8 21446 นายรัตน์ชัย เส็งหนองแบน 4/6 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
9 22171 นายอนวัช ชำนาญชัด 4/6 พระและเครื่องราง
10 21227 นางสาวปวันรัตน์ คำปล้อง 4/6 เพลงไทยยุคโซเชียล
11 21238 นางสาวอรณี อ่ำเพ็ชร์ 4/6 เพลงไทยยุคโซเชียล
12 21314 นางสาวสุภาสินี พรรณรายณ์ 4/6 ผูกผ้า
13 21462 นางสาววิภาวดี จูเปีย 4/6 ร้องเล่นเต้นจีน