เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/7
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21280 นายชนกานต์ ช่อรัก 4/7 ชุมนุมดาราศาสตร์
2 21282 นายฐานุพงศ์ ปานทอง 4/7 ชุมนุมดาราศาสตร์
3 21284 นายแพท เฉลิมพันธ์ 4/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 21285 นายสมพล ธาตะกูล 4/7 NCW String ensemble
5 21287 นายสุรชาติ เหล่ากสิการ 4/7 ร้องเล่นเต้นจีน
6 21402 นายเตชัส ปานหลุมข้าว 4/7 NCW String ensemble
7 21147 นางสาวปฏิพัทธ์ แกล้วกล้า 4/7 สื่อกระดาษสีสวย
8 21152 นางสาวรัตนมน นิ่มพระยา 4/7 สื่อกระดาษสีสวย
9 21225 นางสาวธฤษวรรณ บรรเทิงจิตต์ 4/7 ร้องเล่นเต้นจีน
10 21228 นางสาวพัทธวรรณ รัตนวรรณ์ 4/7 โครงงานขนมนึ่ง
11 21235 นางสาวสุกฤตา สาศิรินทร์ 4/7 โครงงานขนมนึ่ง
12 21290 นางสาวกนกทิพย์ เหล่ากสิการ 4/7 โครงงานขนมนึ่ง
13 21293 นางสาวกาญจนา สะมะ 4/7 ร้องเล่นเต้นจีน
14 21294 นางสาวกิตติกา ปัทมเบญจกุล 4/7 Eng Dance Union(EDU)
15 21297 นางสาวจิรภิญญา หลวงไกรลาศ 4/7 Eng Dance Union(EDU)
16 21302 นางสาวดรุณี เดชวารี 4/7 โครงงานขนมนึ่ง
17 21303 นางสาวดลชนก จุ้ยดอนกลอย 4/7 ผูกผ้า
18 21304 นางสาวทิพากร พิมพ์จันทร์ 4/7 ผูกผ้า
19 21306 นางสาวปัทมพร ศรีจิรากุล 4/7 ผูกผ้า
20 21307 นางสาวปิยมาภรณ์ ภูสำเภา 4/7 โครงงานขนมนึ่ง
21 21312 นางสาวสุธิดา วิสิทธิเขตรกรรม 4/7 ชุมนุมดาราศาสตร์
22 21313 นางสาวสุพิชญา กีตา 4/7 ผูกผ้า
23 21318 นางสาวอารีรัตน์ นิลละภา 4/7 ส่งเสริมประชาธิปไตย
24 21380 นางสาวณัฐชา ชัยมงคล 4/7 SUDOKU
25 21386 นางสาวพิชญา เอี่ยมสอาด 4/7 ส่งเสริมประชาธิปไตย
26 21392 นางสาวศิริกัญญา เช้าวันดี 4/7 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
27 21454 นางสาวทักษญา ยี่สุ่นเดชากร 4/7 ร้องเล่นเต้นจีน
28 21455 นางสาวชาลิสา กลิ่นเกิด 4/7 ผูกผ้า
29 21480 นางสาวขวัญศิริ โทนใหญ่ 4/7 ส่งเสริมประชาธิปไตย
30 21499 นางสาวสรัลดา กำไลแก้ว 4/7 SUDOKU
31 21503 นางสาวอธิชา คงแง่ง 4/7 โครงงานขนมนึ่ง
32 23194 นางสาวรุ่งรวี พวงทอง 4/7 SUDOKU